Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

 

VOV4.Jarai - Jơnum min apăn bruă kual Mi Ko# (EC) pơkă hlâo lăi pơthâo tơlơi ba tơbiă kơ bruă pok pơhai hră ]ih lăi nao vaccine pơgang Covid-19 điện tử amăng đơ đam kual Mi Ko# (EU) amăng blan anai mơtăm. Anai le\ tơlơi pơsit mơng Khua EC yă U-xu-la Vôn Đơ Lây-en amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi hăng [ing khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Đức. Hlâo kơ anun, tơlơi pơ]eh phrâo mă yua “hră ]ih lăi nao vaccine” dưi pơsit mă yua amăng hơdôm hrơi klin Covid-19 lar hyu, ngă hơdôm bruă s^ mdrô gơnam tam, bruă nao rai do\ng glăi. Bruă pok pơhai pơ]eh phrâo anai amra brơi hơdôm ]ô mơnuih tla#o vaccine pơgang hlôm hlâo kơman Covid-19 tui hluai c\i đuăi hyu [ơi sa dua bôh dêh ]ar. Khă dưi pơsit amra ba glăi bôh tơhnal, samơ\ hră lăi pơthâo kơ vaccine pơgang Covid-19 akă dưi hmâo tơlơi do\ng yua mơng Khul wai lăng bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah ôh (WHO)./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương