Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 5/3, Ding jum kông ang pơphun Jơnum mă tơlơi pơgôp hiăp mơng mơnuih [on sang hăng [ing hơmâo tơbiă anăn ruah ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15. Tui anun, Ding jum kông ang lăi pơthâo anăn 4 c\ô hơmâo tơbiă anăn ruah ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15, hơmâo: Đại tướng Tô Lâm, ding kơna Ding jum kơđi ]ar, Khua git gai Ping gah Kông ang dêh ]ar; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ding kơna apăn bruă Ping gah, Kơ-iăng khua Ding jum kông ang; Thiếu tá Lê Tấn Tới, Ding kơna apăn bruă Ping gah dêh ]ar, Kơ-iăng khua Ding jum kông ang; Đại tá Vũ Duy Khánh, Kơ-iăng khua Anom bruă pơkôl pơkă tơlơi phiăn hăng pơplih phrâo anom bruă kơnuk kơna, tơlơi phiăn, Ding jum kông ang (dưm dăp mơnuih ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ngă bruă [ơi gơnong dlông). Tơdơi kơ sem lăng abih hră c\ih anăn lăi pơthâo tơlơi hơdip mơng rim c\ô mơnuih, mông jơnum hơmâo pơsit anăn 4 c\ô khua hơmâo tơbiă anăn pioh ruah ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15. Mông jơnum hơmâo pơsit, 100% khua pơ ala tu\ ư pơ[uh anăn 4 c\ô khua anai.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương