Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Khua ding jum Khul ling tơhan dêh ]ar Mi, ơi Lloyd Austin pơhu\i hlâo [ing kơsung blah hăng phao amrom apui pơđam nao sa puih kơđông [ơi Iraq, anih hơmâo ling tơhan dêh ]ar Mi do\ amra kho\m glăm ba tơlơi soh anai. Hlâo kơ anun, khua khua ling tơhan dêh ]ar Mi brơi thâo bruă kơsung blah pơđam nao Puih kơđông tơhan rơdêh por Al Asad [ơi tơring ]ar Anbar, kual Yu\ dêh ]ar Iraq lơ 4/3 [uh gru nam grup kơsung blah anai hơmâo Iran djru mơng tlôn. Khă hnun, Iran hơngah h^ tơlơi anai. Khua ding jum khul ling tơhan dêh ]ar Mi ơi Lloyd Austin lăi glăi dong, dêh ]ar Mi amra ngă djo\p mơta tơlơi đah mơng dưi pơgang ba mơnuih dêh ]ar Mi hăng tơlơi gêh gal klă hiam mơng Mi amăng kual. Laih dong lăi, tơlơi pơ ala glăi mơng Mi amra hơmâo pơmin kơjăp. Lơ 7/3, Anom bruă git gai tơhan Mi hơmâo brơi rơdêh por glo\m boh pơtuh tal 4 [ơi kual anai.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương