Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daklak phrâo hmâo hră lăi kơ bruă pơdơi gak wai [ơi hơdôm anih pơgang, pơgăn klin Covid-19 mơng tơring ]ar. Kiăo tui anun, tơring ]ar ]râo ba pơdơi [ơi 5 anih anom do# gak wai klin Covid-19 [ơi tơring glông Ea Sup hăng Ea Hleo mơng lơ 4/3/2021. Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar jao Jơnum min mơnuih [ôn sang hơdôm bôh tơring glông gum hrom hăng Kông ang tơring ]ar, {irô git gai bruă Ling tơhan pơgang guai lo\n ia tơring ]ar, Gơnong bruă ia jrao hăng hơdôm bôh anom bơdjơ\ nao ngă tui; pơhlôm hơdră djru brơi hăng pơtô ngă tui hơdôm bruă pơgang, pơgăn klin pioh kơ hơdôm ]ô mơnuih gum hrom mă bruă [ơi hơdôm anih gak wai klin ngă tui djơ\ tơlơi pơkă. Jao Gơnong bruă ia jrao hăng hơdôm tơring glông, anom bruă pok pơhai ngă tui ba glăi bôh tơhnal dong bruă pơgang, pơgăn klin [ơi tơring glông; gơgrong hlâo lăng tui ano# pơplih mơng klin [ơi tơring ]ar Gialai hăng hơdôm anih anom jum dar kiăng hmao pơphô brơi kơ Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar pơphun glăi hơdôm anih gak wai klin lom kiăng./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương