Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Truh ră anai, tơring ]ar Daklak hmâo pơjrao suaih brơi laih abih bang 3 ]ô mơnuih [a\ kơman Covid-19 hăng pơgăn ba glăi bôh tơhnal klin tưp mut mơng klin ruă amăng tơlơi lar hyu klin tal 3 anai. Djru amăng truh kih anun le\ [ing đah kơmơi ơi, nai ia jrao, mơnuih mă bruă ia jrao – hơdôm mơnuih jăng jai hmâo gah lui laih tơlơi sang ano#, amra gơgrong hrơi mlăm [ơi hơdôm anih anom hang tơngia kiăng pơjrao kơ mơnuih ruă; guang dar kual, pơsir anih klin ngă … {rô djơ\ hrơi Jar kơmar pioh kơ đah kơmơi hrơi lơ 8/3, Nam Trang pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo Gong phun jua pơhiăp dêh ]ar Việt Nam do# mă bruă [ơi Dăp Kơdư hmâo tơlơi ]ih kơ hơdôm tơlơi gum hơgo#p mơng gơ`u amăng bruă kơdo\ng klin Covid-19 [ơi tơring ]ar Daklak.

           

Lơ 30/7/2020, amai Lê Thị Bình, Khua wai lăng bruă bơwih brơi kơ mơnuih ruă Nội 2 , Sang ia jrao pơjrao tơlơi ruă pơtuk hngo\t hăng tơlơi ruă kơso# tơring ]ar Daklak le\ sa amăng mrô ơi, nai ia jrao, djru bruă mơng kíp do# gak blung a ]ơkă mă tơlơi pơtrun gum hrom bơwih brơi tơlơi pơjrao kơ mơnuih ruă [a\ kơman Covid-19. Rơbêh kơ 1 blan [ơi kual ]ơlah đuăi, hrom hăng anun bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ hơdôm mơnuih [a\ kơman Covid-19, `u do# juăt ră ruai kơtuaih dong kiăng juh alum [ing ruă djơ\ klin hơđong pran jua pơjrao tơlơi ruă:

           

“Lom hmâo mă tơlơi pơtrun khom ]ơlah đuăi hơbit le\ [ing adơi amai ăt [u hmao prăp lui hlâo mơn, anun lom dưi hmâo khua git gai lăi pơthâo le\ pơpha hơdôm tal do# gak laih anun adơi anai hơne] mă đuăi glăi pơ\ sang mă hơdôm blah sum ao laih anun nao đo#]. }ơtlăm hrơi anun, [ơi Sang ia jrao prong kual Dăp Kơdư ba rơbêh kơ 40 ]ô mơnuih ruă tui 2 bôh rơdêh, samơ\ amăng mlăm anun hơdôm tal do# gak kơnong kơ hmâo 2 ]ô ơi ia jrao phun hăng 6 ]ô mơnuih gum bruă. Truh hrơi tơdơi le\ pô ruă hmâo đ^ truh laih rơbêh kơ 70 ]ô mơnuih amăng anun hmâo 3 ]ô mơnuih [a\ kơman. Sit nik adơi ayong, adơi amai rai pơ\ anai hmâo pơsit laih mơng phun kơnong kơ lăi ngui sa glông le\ nao [u hmâo [uan hlâo hrơi glăi kah hăng rơnuk blah ngă đo#]”.

           

Đah kơmơi mă bruă ia jrao [ơi Daklak pơgang pơgăn klin    

Amăng tal Tết tui phiăn juăt Tân Sửu phrâo rơgao, amai Trần Thị Nguyên Hằng, mơnuih mă bruă amăng Anom kơsem min pơ]rang lăng kơman, hyu hơduah tơ`a bruă mă mơng Anom wai lăng tơlơi duam ruă tơring ]ar Daklak [u hmâo hrơi pơdơi ôh. Yua kơ klin Covid-19 tal 3 gluh đ^ hlo\p djơ\ amăng tal Tết, mơnuih [ôn sang mơng hơdôm bôh anih anom hmâo klin glăi pơ\ Daklak lu biă, amăng anun hmâo lu mơnuih kiăng pơ]rang lăng ta` pơsit SARS-CoV-2, mrô bruă mă lu đ^ lu wot. Amai Hằng lăi pơthâo:

           

“Abih bang adơi anai amăng gru\p mă ia khak, ia adung pơ]rang lăng anun le\ gah lui sang ano# sa bơnah, [u do# pơmin kơ tơlơi pơdơi Tết [udah pơdơi lơphet hơget dong tah. Yua kơ pô dơnong kơ pơmin pơgang, pơgăn kơ mơnuih mơnam ăt pơgang kơ sang ano# hăng drơi pô mơn”.

           

Hăng sa amăng hơdôm ding kơna mơng gru\p hyu mă bruă ta` mơng Anom wai lăng tơlơi duam ruă tơring ]ar Daklak, amai Trương Thị Thuý Hằng, mơnuih mă bruă [ơi Anom pơ]rang lăng kơman, hơduah e\p amăng drơi jăn, prăp lui na nao amăng pran jua. Juăt bo\ng glăi hăng tơhnal amra [a\ kơman, samơ\ `u hăng [ing go\p `u ăt pơtrut pơsur mơn pran jua tơdruă gir run yua kơ drơi pô, yua kơ sang ano# hăng plơi pla.

           

“Amăng mông do# gak mơng pô tơdah dưi hmâo tơlơi iâu nao mă bruă mơng Khua Anom le\ amăng 30 mơnit kâo khom prăp rơmet bruă mă, tơdah hrơi pơdo\ng le\ khom dưm dăp bruă [ơi sang kơ ană rơkơi, bơ\ tơdah tơhrơi do# [ơi [irô mă bruă le\ dưm dăp bruă mă [ơi {irô kiăng nao mă ia khak ia adung pơ]rang lăng kơman”.

           

Hơdôm tơlơi tuh rơyuh pran jua mơng [ing đah kơmơi mă bruă ia jrao hmâo djru laih Daklak truh kih amăng bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19./.

            Nam Trang: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương