Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

VOV4.Jarai - Australia lơ 5/3 rơkâo Jơnum min kual Mi kô| (EC) lăng glăi tơlơi pơsit pưogăn bruă pơdu\ pơgiăng vaccine mơng anom bruă pơkra jrao AstraZeneca nao pơ dêh c\ar anai. Amăng sa tơlơi lăi pơthâo, Ding jum ia jrao Australia brơi thâo, dêh c\ar anai hơmâo lăi nao kơ bruă anai hăng Jơnum min kual Mi kô| mơng jơnum pơtom hiăp hăng rơkâo anom bruă gơgrong gah vaccine mơng Khul pơlir hơbit kual Mi kô| lăng glăi tơlơi pơsit anai. Amăng tơlơi lăi glăi phrâo anai, pô pơtruh hiăp mơng Jơnum min kual Mi kô| brơi thâo, anom bruă anai aka [u hmư\ tơlơi rơkâo pơpă ôh mơng Ding jum ia jrao Australia. Hlâo anun, Jơnum min kual Mi kô| hơmâo dong yua tơlơi pơsit mơng Italia kơ bruă pơgăn pơgiăng hyu 250 rơbâo liều vaccine pơgang klin Covid-19 mơng anom bruă pơkra jrao AstraZeneca hơmâo pơkra amăng dêh c\ar Australia, hăng yua kơ dêh c\ar Australia [u djơ\ dêh c\ar bơbec\ sat mơng klin Covid-19.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương