Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

 

VOV4.Jarai - Khul pơlir hơbit hơdôm bôh dêh ]ar Arab hơngah tơlơi tek rơwek nao mơng dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ hăng dêh ]ar Iran amăng hơdôm tơlơi amăng kual Arab. Amăng mông jơnum phrâo pơphun [ơi Cairo, dêh ]ar Êjip, Khua ding jum pơtom hiăp hơdôm bôh dêh ]ar Arab hơngah tơlơi tek rơwek nao mơng Thổ Nhĩ Kỳ hăng Iran amăng bruă mơng hơdôm bôh dêh ]ar Arab. Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Êj^p Sameh Shoukry brơi thâo, hơdôm bôh dêh ]ar Arab [om đ^ bruă Thổ Nhĩ Kỳ ngă dong hơdôm bruă tek  rơwek nao amăng kual, tơlơi [uh [o# ling tơhan [ơi kual lo\n hơdôm bôh dêh ]ar Arab. Hơdôm hơdră bruă anai kơnong kơ ba truh tơlơi sat tui dơlăm đo#] hăng pơtrut tơlơi [u djơ\ hrom dong. Hơdôm bôh dêh ]ar Arab pơlir hơbit kơtưn gum hrom kiăng bo\ng glăi hăng hơdôm bruă mă mơng Iran, gum hrom jar kơmar kiăng pơgăn jơlan hơdră put ayuh dêh ]ar Iran, hmâo tơlơi pơhu^ [u hơđong hăng tơlơi rơnuk rơnua amăng kual laih anun [ơi ro\ng lo\n tơnah./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương