Xơkong mot tung đai

Hơhdruê hơhdrông Rơteăng

Ngế hơhdruê: A Tiên prế Y Miă

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định