Nhạc: Thảo Dung

Lời: Thảo Dung – Bùi Thắng

Diễn xuất: Nhóm Tik Tik Tak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định