Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp Đảng lâp tơnêi têa rôh má 13 dêi Đảng hiăng vâ chê troh. Pêi pro troh Hneăng hôp, Đảng [o# khu pơkuâ [ă Kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak pơkâ loi tơngah kân khât a Hneăng hôp. Loi tơngah tung mâu tơdroăng pơkâ tơdrăng, ai pơxúa, tơdrêng dêi Đảng vâ tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê lâp tơnêi têa tối tơdjuôm, vâi krâ nho\ng o hdroâng kuăn ngo Dak Lak tối krê mơnhông re\ng [ă krá ton tung hneăng ki nếo.

 

 

Dak Lak cho kong pơlê ai hên hdroâng kuăn ngo rơtế rêh ối tơchoâm. Hên tơdroăng hmâ pêi pro ing ton nah tơdroăng tơru\m môi tuăn rơtế ai Đảng, Tơnêi têa tơmâng to\ng kum, mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê kơhnâ tơ’noăng dêi rơpó pêi cheăng kâ, chôa lâng mơnhông dêi kong pơlê Dak Lak rế mơnhông tơ-[rê [ă kro mơdro\ng le\m, rơkê ple\ng, rak vế khôi túa vêa vong le\m tro, tơxâng cho kơpong ki xiâm dêi Tây Nguyên.

Hneăng hôp roh má 13 dêi Đảng rơtế [ă kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa, kuăn pơlê Dak Lak loi tơngah a troăng hơlâ luât pơkâ tro dêi Đảng, vâ mơdêk tu\m tơdroăng rêh ối ăm kuăn pơlê. Jâ H’Yam Bkrông, Ngế kăn pơkuâ Khu pêi cheăng tơru\m teăn Hmôu jêa Tơng Bông, cheăm Ea Kao, pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi:

‘’Á [ă tâi tâng vâi nâ o tơngah a Hneăng hôp má 13 dêi Đảng. Klêi Hneăng hôp mê rêm râ kăn xiâm kô ai mâu troăng hơlâ, malối tơmâng khât troh kơvâ cheăng tiah hmâ dêi kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo Rơđế. Ing kong pơlê troh Tíu xiâm tơnêi têa thế ai môi tơdroăng pơkâ vâ kơvâ cheăng ki hmâ pêi pro sap ing nah mơnhông tơ-[rê tâ [ă pro ăm ai cheăng pêi vâ pơtối rak vế khôi túa vêa vong hdroâng kuăn ngo’’.

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa lăm pôu kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo Dak Lak tung hâi leh kân tơru\m môi tuăn hdroâng kuăn ngo

 

Teăng mâ rơxông nếo kong pơlê Dak Lak, nâ H’Giang Niê, Kăn hnê ngăn Đoân droh rơtâm kong pơlê Dak Lak tơngah, Hneăng hôp Đảng rôh kố kô châ mâu kăn tơmâng hên tâ nếo troh mâu rơxông nếo, malối mâu rơxông nếo hdroâng kuăn ngo, kơpong tíu tơkăng kong, kong ngo kơtiê xahpá vâ đoân viên droh rơtăm châ hriâm tâp, veăng pơtối rak vế ki rơkê veăng kơdroh ki hơngế kơtăn pơla mâu kơpong. 

H’Giang Niê tối:

‘’Á púi vâ tiah kố Hneăng hôp kô ai mâu tơdroăng pơkâ tơtro vâ rơxông nếo pơtối rak vế tơdroăng ki ‘nâi hbrâ rơnáu, hriăn ple\ng ki nếo tơná tung tơdroăng veăng pêi mâu luât pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối a mâu tơring cheăm [ă mâu kơpong. Tung mê, ngin vâ tiah kố, ngin kô châ veăng pêi mâu tơdroăng hên tâ a troăng hơlâ mơnhông cheăng kâ, pơlê kơpong hdroâng kuăn ngo tung hneăng la ngiâ.

Pak^ng mê, [ă tơdroăng cheăng kăn [o# á púi vâ tiah kố tung hneăng hôp mê kô ai mâu pơkâ  ‘na tơdroăng hnê ăm mâu kăn [o# mâu hdroâng kuăn ngo ki rêh ối a mâu pơlê cheăm rêm kơpong vâ hlê ple\ng tơdroăng cheăng pêi ki nếo tung mâu hơnăm pơtối’’.

Dak Lak tơngah a mâu tơdroăng pơkâ mơnhông mơdêk kơpong hdroâng kuăn ngo

 

Pôa Bùi Văn Cường, Ngế cheăng tung tíu xiâm Đảng, Kăn hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi: Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Dak Lak roh má 12 hiăng pơkâ tơdroăng mơjiâng Dak Lak chiâng kong pơlê ki djâ troăng ahdrối dêi kơpong tung mâu tơdroăng cheăng xúa khoa hok – kơmăi kơmok, xúa hnoăng cheăng dêi Kăch măng kơmăi kơmok roh má pu\n tung pêi chiâk deăng, pêi lo kế tơmeăm, mơnhông tơdroăng rêh ối.

Pak^ng mê, tơmâng xo hnê mơhno dêi Tíu xiâm [ă mâu tơdroăng pơkâ a Hneăng hôp roh má 13 dêi Đảng la ngiâ vâ tơpui ‘na mơnhông mơdêk cheăng kâ, tăng ki rơdêi ki ai hlâu dêi kong pơlê, pro xiâm ki vâ mơdêk ăm mơnhông tơ-[rê re\ng, krá tơniăn ton dêi kong pơlê Dak Lak. Xua mê, kăn [o# đảng viên [ă kuăn pơlê tung kong pơlê Dak Lak loi tơngah khât a tơdroăng pơkuâ hnê mơhno tro [ă mâu pơkâ ki kân vâ mơnhông mơdêk tơnêi têa tung hơnăm la ngiâ.

‘’Tơkéa vâ tối, ing tơdroăng tơmâng xo tơdroăng veăng hnê khe\n a hlá mơ-éa chêh mê, malối cho hlá mơ-éa tối tơbleăng kal kí Hneăng hôp kân má 13 hiăng pơkâ troăng hơlâ mơnhông mơdêk tơnêi têa pin ta troh hơnăm 2025, troăng hơlâ troh hơnăm 2030 [ă hvái ngăn troh hơnăm 2045, mơ-eăm djâ tơnêi têa pin chiâng tơnêi têa cheăng [ă kơmăi kơmok tiô túa nếo nôkố.

Mâu tơdroăng ki mê pơkâ tơdroăng loi khât kơ mâu kăn [o# đảng viên [ă kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo dêi kong pơlê a mâu luât pơkâ mê vâ pin pơtối pơkâ mâu troăng hơlâ ki tro, ai mâu pơkâ ki krá, tăng mơngế tung kuăn pơlê, pơtối rak vế ki rơdêi tơru\m môi tuăn, tâi tâng mâu hdroâng kuăn ngo [ă ivá rơdêi vâ pin mơjiâng [ă mơnhông mơdêk cheăng kâ - rêh ối dêi tơnêi têa’’.

Tơdrêng [ă tung lâp tơnêi têa, kăn [o#, đảng viên, mâu lêng [ă kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê Dak Lak dế pêi pro mâu tơdroăng vâ troh hneăng hôp kân roh má 13 dêi Đảng, [ă tơngah kân khât púi vâ Hneăng hôp tối nhên tuăn tơmiât hnoăng cheăng pêi, tơku\m tuăn ngôa rơkê, pơtối rak vế ki môi tuăn, tơru\m dêi rơpó [ă hơ’leh nếo, pơkâ mâu tơdroăng ki tro, pro xiâm [ă ivá rơdêi vâ chôa mơnhông dêi tơnêi têa pơtối pêi klêi hên tơdroăng cheăng tung mâu hơnăm pơtối.

Hương Lý rah chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định