Tăng ngăn hâi: 21/1/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Jens Stoltenberg, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu NATO ai mơnhên tối: NATO [ă Khu tơru\m châu Âu dế tơkôm tung tơdroăng tơru\m cheăng [ă pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hneăng ki nếo vâ thăm mơdêk tơru\m cheăng tơkâ luât Đại Tây Dương. Pôa Joe Biden kô pơxiâm tơdah pêi hnoăng cheăng sap ing hâi lơ 20/1 [ă hiăng mơhno tối hiâm mơno ki pôu râng hnoăng cheăng tơkâ luâ Đại Tây Dương ki dế trâm hên pá puât tiah dế nôkố, klêi mê, hnối thăm mơdêk tơru\m cheăng [ă hên mâu khu râ kơvâ cheăng.

Tung kơdo mơ-eăm thăm mơdêk tơru\m cheăng mê, pôa Jens Stoltenberg hiăng krếo pôa Joe Biden veăng tung hneăng Hôp khu kăn xiâm NATO, la troh nôkố xuân tá hâi teăm châ mơnhên. Tung pơla mê, pôa Charles Michel, Kăn xiâm hnê ngăn Ho#i đong châu Âu xuân hiăng pơkâ thế tơku\m trâm mâ [ă pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih [ă mâu kăn xiâm EU.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định