Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa António Guterres, kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa phiu ro tơdroăng ki Mih vêh tơhrâ tơru\m tung Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO. Xua tơdroăng ki to\ng kum dêi Mih cho kal khât ăm ivá mơ-eăm dêi lâp plâi tơnêi vâ hbrâ mơdât tro tâ [ă pơreăng kân Covid-19. Ngế kum cheăng tơpui kâ ăm kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa ăm ‘nâi, kố cho rôh mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi rơtế tơru\m cheăng vâ hbrâ mơdât pơreăng virus SARS CoV-2 [ă mâu tơdroăng ki trâm ôh tá tơniăn má môi dêi pơreăng kân.

Hdrối mê, bu to lâi chôu klêi kơ’nâi krâ kơlo\ng to pro kăn, pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa hiăng k^ hlá mơ-éa vêh tơru\m tung tơkêa Paris ‘na kong prâi pro hơ’leh [ă hơ’leh tung tơdroăng ki Mih lo ing WHO ki pôa Donald Trump, ngế xiâm ki pơkuâ kong têa drêng mê nah hiăng pơkâ lo ing WHO a khế 5.2020, tung pơla ai pơreăng kân COVID-19 dế xông tâ tú ó.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định