Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


VOV4.Sêdang - Hdrối vâ troh hâi to pro kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pôa Joe Biđen, Kăn xiâm pơkuâ kong têa [ă jâ Kamala Harris, Kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa  kơmăng lơ 19/1 hiăng veăng leh tơbâ kơ mâu ngế ki hlâ xua pơreăng Covid-19. Leh tơbâ châ tơku\m po xua Vi [an xo hnoăng cheăng pro kăn xiâm pơkuâ kong têa a plông kân Tơnêi têa a pơlê kong xiâm Washington. 400 to on châ po ăm bâ eăng rơtâ tá long gá ăm gá trâ a ngiâ Tíu um meăm Lincoln vâ tơbâ kơ lối 400 rơpâu ngế Mih hiăng hlâ xua tâ pơreăng Covid-19.

Pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ki nếo [ă jâ Kamala Harris, kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa kô xo hnoăng krâ kơlo\ng pro kăn tung hâi po leh a kơmăng dế lơ 20/1 (tiô chôu Việt Nam). 25 rơpâu ngế lêng ki rơkê dêi kong têa hiăng hbrâ rơnáu kring gak a pơlê kong xiâm Washington vâ kring vế tơniăn ăm hâi leh to pro kăn xiâm pơkuâ kong têa [ă Kăn xiâm pho\ pơkuâ kong têa ki nếo.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định