Mprơ tâm ơh (Rơngêi tơ tiâ dêi pó)

Hơhdruê hơhdrông: M’nông

Ngế hơhdruê: Thị Tuyết prế Điểu Nôi

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định