Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kăn teăng mâ Việt Nam a Venezuela cho pôa Lê Viết Duyên rơtế [ă khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng hiăng ai rôh lăm pôu [ă pêi cheăng a kong pơlê kân Guárico, vâ mơdêk mâu tơdroăng tơkêa pêi chiâk deăng [ă mơdêk mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng tơru\m cheăng ki hiăng ai hlâu ki ê.

A rôh tơdah khu mâu kăn, pôa José Vásquez, kăn mơjiâng pro liăn tối nhên péa tơnêi têa hiăng mơnhông tơru\m tơroâ krá tơniăn tung hên mâu kơvâ cheăng môi tiah tơdroăng kal kí, pơlê pơla, pêi chiâk deăng, on tơhrik, tơdrêng amê hnối tối rơhêng vâ Việt Nam pơtối tơbleăng mâu tơdroăng tơkêa pêi chiâk deăng vâ mơdêk tâ nếo tơdroăng ki mơnhông mơdêk dêi Guárico.

Peăng dêi tơná, pôa Lê Viết Duyên tối nhên, tơdroăng ki mơnhông tơru\m cheăng pơla péa pâ [ă khu kăn pơkuâ kong pơlê kân Guárico tung mâu kơvâ cheăng, malối cho ‘na pêi chiâk deăng, kô veăng kum tơ-[rê tơru\m cheăng tung tâi tâng pơla Việt Nam [ă Venezuela malối tơmâng ngăn troh tơru\m [ă mơnhông pơla péa tơnêi têa tung mâu kơvâ pêi chiâk deăng vâ mơdêk tê mơdró [ă pêi chiâk deăng pơla péa tơnêi têa.

 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định