Tăng ngăn hâi: 7/2/2021


 

VOV4.Sêdang - Roh vâi krâ nah, hdrui ki pro [ă kái kơpôu cho tơmeăm ki ôh tá păng lôi dêi mâu vâi droh M’nông vâ rơnuâ dêi xâk, ngiâ méa. Ki le\m tơtro ki ga chiâng ai xêh, ga ôh tá xê uân rơnuâ hên, [ă kéa prâp, mâ hleăng, xâk vâ tri tr^ng iâ tơtro [ă mơngiơk tơnêi khêi [azan [ă mơngiơk ki tô tr^ng dêi kơpong kong ngo.

 

 

Mâu vâi droh hdrui xâk [ă hdrui ki pro [ă kái kơpôu lơ hdrui pro [ă kơlá vâ xâk ôh tá tơhyom tơhyâ klêi kơ’nâi pu pâi dêi xâk a têa kroăng, têa plông. Klêi kơ’nâi hdrui xâk ăm i le\m, mâu vâi droh, vâi kơdrâi hmâ xúa kơxái kât ‘nhum xâk [ă kơxái ki vâi te\n ịng kơpê, priê ki pro [ă kloăng plâi kong, kơxái kât pro [ă hlá xá lơ mâ xâng ki pro [ă kơlá vâ râng xâk pôi tá tơhyom tơhyâ drêng kơhnhon xuâng tung mâu leh mơd^ng dêi pơlê cheăm.

‘Na túa ki rơnuâ, tơmeăm rơnuâ, mơngế M’nông hmâ tơku\m rơnuâ a xâk, vâi hmâ ‘nhum, kât xâk phá tâ tâng vâ pơchông ngăn [ă mâu hdroâng kuăn ngo ki ê. Tơdroăng ki hdrui xâk dêi mơngế M’nông xuân phá tâ kơ mâu vâi rơtăm, vâi kơnốu. Khu hvâi kơnốu hmâ ‘nhum xâk vêh peăng pá kung kui. La [ă vâi droh vâi ôh tá ‘nhum xâk peăng kung kui vâi xuân ối lôi kơ’nê xâk pá ngiâ iâ xo\n to hơto [ă hơ’ngrăng ko\ng. Xâk vâi hdrui ngi ‘nâi, a tơdế vê ko, vâi hmâ kât mơnhông ngi ‘ngêi klêi mê, kơ’nê môi troăng xâk ki tâ tá vâi hmâ tối dêi trong nrây.

Xâk ki hdrui tơdrăng ngi ‘nâi vâi hmâ pôe tơ’mô, bu lối ‘nâng ‘nâi to hơto [ă péa hơ’ngrăng ko\ng, mê vâi tối dêi nrây. Tâ tá ko tiô troăng xâk vâi kơdrâi hmâ kêa [ă reăng, vâi tối dêi nhong kach. Mâu vâi rơtăm xuân ai mâu ‘nâ vâi lôi xâk nrây, a troăng nrray mê vâi xuân kêa [ă kơnêa tối cho nhong dên. Nhong kach dêi vâi droh ga ai hên mơngiơk khêi, tr^ng, ngiât ‘nhu\ng, nhong dên dêi vâi rơtăm ai mơngiơk bông-prăng. {ă túa ki rơnuâ xâk tiah mê, ngăn ing hơngế vâi kô re\ng kơnó xâk dêi vâi rơtăm lơ vâi droh. Tơdroăng ‘nhum xâk vâi rơtăm xuân môi tiah ‘nhum xâk dêi vâi droh, la ‘nhum xâk dêi vâi droh ga xo\n tâ, vâi lôi tá t^ng xâk, ôh tá xê kêa kơnêa môi tiah mâu vâi rơtăm. Xâk ki ‘nhum vêh pá kung kui vâi ai kêa kơnêa [ă meăm. Kơnêa kêa xâk dêi vâi droh xuân môi tiah vâi rơtăm, la xo\n tâ [ă kêa xâk [ă priê mơneăng. Priê mê vâi [á hên prế ai mơngiơk [ă hnối pơtâ tung kơnêa môi to loăng ki mơgăn châ pro [ă kái kơpôu. Pak^ng kơnêa, xâk kleăng vông, a xâk ki ‘nhum dêi vâi kơdrâi xuân ai môi to hdrui vâi pro [ă kái kơpôu.

 

 

Hdrui kái kơpôu dêi mơngế M’nông

 

Hdrui kái kơpôu dêi vâi kơdrâi hmâ ‘nâng ‘nâi tâ dêi vâi kơnốu [ă pro ga ôh tá xê ai hên túa, ôh tá êa pơkrêa meăm, ki xiâm cho vâ rak vế xâk ăm ga đi đo chí le\m. Hdrui ki mê nâl M’nông tối dêi Net Nke. Môi to kơnêa ga kơnâ tơ’mô [ă 1 to chu 3 hơtá, 1 toăng hdrui kái kơpôu vâi droh kơnâ tơ’mô [ă 1 to í kăn, môi to priê kơnâ tơ’mô [ă 1 to chu 3 hơtá.Vâi hmâ kơ’nê xâk kêa reăng drêng ai tơdroăng leh mơd^ng lơ tơpui tơno mâu tơdroăng ki kal. Mâu hâi ki ê [ă hâi lăm pêi chiâk deăng, vâi kơnốu M’nông hmâ kêa xâk [ă hdrui kái kơpôu ki ai pơkrêa xái lơ hâu. Hdrui ki pơkrêa hâu vâi tối dêi net mlum, hdrui ki pơkrêa [ă xái kơnâ 1 to í kăn, hdrui pơkrêa hâu kơnâ tơ’mô [ă 1 to chu ki kân.

Hmân ếo pơtâk tiô khôi hmâ dêi mơngế M’nông ai hên túa ki tơviah [ă le\m pơro mơhno khôi túa, vêa vong dêi kuăn ngo. Ki rơhêng vâ tối, mơngế vâi kơnốu a kơpong kong ngo M’nông hiăng sap ing ton nah hiăng ‘nâi túa ki pro rơnuâ ăm dêi tơná. Vâi droh ti xê to vâi rơkê, kơhnâ, ‘nâi te\n, ‘nâi pêi mâu tơdroăng cheăng a chiâk deăng, ‘nâi kơhnhon xuâng, rơngê ting ting tung mâu hâi leh mơd^ng mê ối ‘nâi pro rơnuâ dêi châ ing mâu tơmeăm khoăng ki xo ing kong kế, ngo ngối, vâi ‘nâi rak ngăn dêi châ, ‘nâi hdrui dêi xâk, ‘nhum dêi xâk, lơ kơ’nê xâk ăm i krúa le\m, rak xâk đi đo chí le\m kơnôm ai hdrui kái kơpôu.

 

Hlá tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định