Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Pôa Emmanuel Macron, kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng hiăng pâ thế pôa Hassan Rouhani, kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran ai ‘’mâu tơdroăng pêi pro nhên’’ [ă vêh pêi pro mâu tơdroăng pơkâ tung tơkêa trếo tik nik [ă mâu kong têa ki môi tuăn [ă Mih. Tơbleăng kố châ mơ’no tối tung pơla Iran mơnhâu tah mâu troăng hơlâ pơkâ pơtân [ă Kơ koan ngăn on tơhrik kơtâu [ă trếo tik nik lâp plâi tơnêi IAEA ‘na tơdroăng ki séa ngăn tâng Ănglê, Pơhlăng [ă Alơmăng mơ’no tối tơdroăng ki hdreăm hôu Iran.

Tơbleăng sap ing {ơrô cheăng dêi kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng ăm ‘nâi, tung rôh tơpui phôn pơla péa pâ, kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng hiăng pơkâ thế kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran cho pôa Rouhani tơru\m tung tâi tâng [ă Kơ koan ngăn on tơhrik [ă trếo tik nik lâp plâi tơnêi IAEA ‘na tơdroăng séa ngăn trếo tik, tơdrêng amê hnối tối ‘’tơdroăng ki tơmâng ngăn trâu hngế’’ ‘na tơdroăng ki Iran pro xôi Túa pơkâ pêi pro tơdjuôm tung tâi tâng (JCPOA)

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định