Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


 

VOV4.Sêdang - {ă tơdroăng ki kơdo mơ-eăm nhên khât tung pơkuâ ngăn ‘na mơdêk pêi cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla, hneăng hơnăm 2015-2020, Đảng [o# cheăm Bar Maih, tơring }ư\ Sê hiăng pơkuâ djâ, hnê mơnhông khu kăn pơkuâ, kuăn pơlê rak vế, pêi pro tơdrêng tơdroăng cheăng xiâm dêi tơnêi têa tung mơjiâng thôn pơlê nếo [ă hnoăng cheăng kơdroh kơtiê. Mâu tơdroăng ki khoh châ chiâng pêi pro kố ăm hlo, Bar Maih ing môi to cheăm kơtiê dêi tơring }ư\ Sê hiăng pro hơ’leh tơrêm tơdroăng cheăng, tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê xuân hiăng châ mơnhông nhên khât.

 

 

Prôk a troăng [ê tong ki rơdâ, krúa le\m, pôa Đinh Hek, krâ pơlê a pơlê Tơ Drăh, cheăm Bar Măih, tơring }ư\ Sê, kong pơlê Gia Lai phiu ro ăm ‘nâi: [ă 8 km troăng hiăng châ ok [ê tong, troăng ki rơdâ, troăng tơdrăng a Tơ Drăh hiăng châ pro klêi. Vâi hdrêng hâk vâ xua ối ai ngôi kơtâk xếo. Mâu ngế khu ki kân ro xua rơxế hon đa, rơxế tu tuh pơrá châ kơtâu, ôh tá trâp hliâk môi tiah hdrối nah xếo. Tiô pôa Đinh Hek, pơlê Tơ Drăh châ tơdroăng ki hơ’leh hên môi tiah kố cho kơnôm ing tơdroăng ki veăng to\ng kum tơmâng ngăn dêi Đảng [o# cheăm Bar Măih, chi [o#, khu pơkuâ thôn [ă tơdroăng ki tơru\m, môi tuăn dêi kuăn pơlê a cheăm.

Tơnêi têa mơ’no liăn, kuăn pơlê kum tơnêi, hâi pêi cheăng. Tơ Drăh hâi kố ôh ti xê tơ’lêi hlâu prôk lăm, mê ối ai hngêi mơdrah tơdjuôm, plông pơtâp ivá [ă hên ki ê. Kuăn pơlê a pơlê Tơ Drăh ôh tá tơ’lêi hlâu [ă pêi châ tơ-[rê hên tâ tung cheăng kâ mê ối ai tíu ki xah hêi, trâm mâ klêi kơ’nâi mâu hâi pêi cheăng ki tơ-[rêi tơbrêh.

‘’Klêi kơ’nâi Đảng ủy, Vi [an hnê ngăn cheăm ai troăng hơlâ mơjiâng thôn pơlê nếo, ngin tơru\m [ă Măt tra#n đoân theh tung pơlê mơhnhôk vâi krâ nho\ng o pêi pro. Drêng kuăn pơlê hiăng môi tuăn ah, mê vâi veăng kum hâi pêi cheăng, kum ivá, pleăng tơnêi vâ pro troăng, pro kế tơmeăm. Nôkố, troăng prôk tung thôn hiăng le\m khât’’.

 

 

Kuăn pơlê cheăm Bar Măih, tơring }ư\ Sê pro troăng mot tung thôn pơlê

 

Mơnhên klêi kơ’nâi mơjiâng thôn pơlê nếo bu cho tơdroăng ki mot tung tơdroăng kal khât tâng pêi pro tro hnoăng cheăng kơdroh kơtiê, sap ing khế 1/2018, Khu pơkuâ ngăn Đảng [o# cheăm Bar Măih hiăng pơkâ ‘na tơdroăng kơdroh kơtiê, klêi mê mơhnhôk mâu kơxo# liăn veăng tơlo kum hdroâng kuăn ngo kơtiê mâu túa pơkâ cho hdrê pêt, mơnăn păn tơtro [ă ki pơxúa rơdêi dêi tơnêi tơníu a cheăm; kum ‘mâi pêt kơphế. Rơtế amê, Đảng [o# Bar Măih ối hnê mơhno ăm mâu chi [o# pơcháu hnoăng cheăng ăm mâu đảng viên tơmâng ngăn, to\ng kum mâu rơpo\ng kơtiê xúa châ tơ-[rê kơxo# liăn mung ing hngêi rak liăn to\ng kum rêh ối pơlê pơla, rak ngăn hdrê pêt, mơnăn păn châ tơ-[rê.

Klêi kơ’nâi 3 hơnăm pêi pro, hiăng ai hên túa pơkâ ki păn pu pái kâng [ă ‘mâi pêt kơphế, pêt priât [ok, pêt hên hdrê loăng pêt pêi lo liăn lối chât rơtuh tá troh lối hr^ng rơtuh liăn tung môi hơnăm. Hơnăm 2020, cheăm pêi klêi 16/16 tơdroăng pơkâ ki tơdroăng pơkâ Đảng [o# pơkâ mơ’no. Tung pơla mê tơdroăng pơkâ pêi lo liăn châ 190%, [ă 38 rơtuh liăn môi ngế tung môi hơnăm. Kơxo# rơpo\ng kơtiê ối 6,6%, tơkâ luâ pơkâ 0,4%. Pôa Đinh Phát, kăn pơkuâ thôn pơlê Tơ Drăh, cheăm Bar Măih ăm ‘nâi:

‘’Chi [o# thôn pơkâ thế khu pơkuâ tơdroăng kal kí rak ngăn, to\ng kum mâu rơpo\ng kơtiê. Ngin pêi pro tối tơbleăng mơhnhôk kuăn pơlê hơ’leh pêt mâu hdrê loăng, mơnăn păn; teăng ăm túa tơmiât, túa pêi ki ôh tá tro ‘ló môi tiah hdrối nah. Nôkố, ôh tá xê pêi môi tiah hdrối nah, mê pêi pro tiô pơkâ, pêi tiô khoa hok, vâ pêi klêi tơ-[rê cheăng kâ’’.

Pôa Lê Quang Chiến, kăn pho\ pơkuâ ngăn Đảng ủy cheăm Bar Măih ăm ‘nâi, hnoăng cheăng mơjiâng Đảng a cheăm đi đo châ tơtro\ng khât. Nôkố, Đảng [o# cheăm Bar Măih ai 161 ngế đảng viên, cheăm ai 8 chi [o#, tung mê ai 5 chi [o# thôn pơlê. Tung 5 hơnăm hdrối nah Đảng ủy cheăm pơtối hnê mơhno mâu chi [o# pêi pro, châ ‘nâi, hnê tơnôm ăm kuăn pơlê ki kơhnâ rơkê, ‘mot pro đảng viên cho mâu ngế tung cheăm tung 1 hơnăm. Ki khât gá, troh nôkố, Đảng [o# cheăm Bar Măih hiăng ai đảng viên, mơjiâng tâi tâng chi [o# ăm râ Đảng. Pôa Lê Quang Chiến ăm ‘nâi:

‘’Rêm hơnăm, ngin pơkâ tơdroăng ki pơkâ thế mâu chi [o# tung cheăm. Ing mê hnê mơhno, séa ngăn, to\ng kum hnê mơhno ăm râ Đảng, chi [o#, mơjiâng khu pơkuâ tơdroăng kal kí thôn rế hía rế krá rơdêi. Maluâ ối ai hên tơdroăng xơpá, la tung la ngiâ ah, ngin pơtối hnê mơhno mơjiâng mâu tơdroăng pơkâ, túa pơkâ rêm hơnăm tối tơbleăng troh tâi tâng chi [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê vâ mơdêk tơdroăng rêh ối hiâm mơno, kế tơmeăm ăm kuăn pơlê’’.

Mâu tơdroăng ki pêi pro klêi tung hneăng 2015 – 2020 hiăng tối nhên hnoăng cheăng pơkuâ dêi Đảng ủy, khu pơkuâ, Măt tra#n [ă mâu khu râ cheăm Bar Măih. Malối cho [ă hiâm mơno tơru\m, môi tuăn, kho\m mơ-eăm dêi kăn [o#, đảng viên [ă kuăn pơlê, Đảng [o# cheăm Bar Măih kô loi tơngah mot tung hneăng ki nếo [ă mâu tơdroăng ki [lêi chiâng nếo drêng pêi pro mâu tơdroăng pơkâ dêi Hneăng hôp Đảng [o# cheăm rôh má 13 hơnăm 2020 – 2025 nếo pơkâ mơ’no.

 

Nguyễn Thảo chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định