Tăng ngăn hâi: 7/3/2021


VOV4.Sêdang - T^ng kâ báu nếo cho t^ng ki kal [ă kân má môi tung hơnăm dêi hdroâng Rơteăng a tơring Đăk Tô, kong pơlê Kon Tum. T^ng ki kố châ tơku\m po hên tơdroăng ki krih tơviah vâ rơkâu xối khu xeăng [ă mâu tơdroăng rơngê ting ting, kơhnhon xuâng ki hơniâp ro dêi hâi ki mơd^ng kố, pro pơxúa hên tơdroăng ki loi tơngah [ă hnối tơru\m pơlê pơla.

 

 

Klêi kơ’nâi pôe dêi báu, mơngế Rơteăng a cheăm Đăk Trăm, tơring Đăk Tô vêh po nếo t^ng kâ báu nếo. Xuân vâ môi tiah Têt Lo hơnăm nếo dêi Xuăn, T^ng kâ báu nếo cho t^ng ki kal má môi dêi hdroâng kuăn ngo Rơteăng a cheăm Đăk Trăm tối krê [ă tơring Đăk Tô tối tơdjoâm. Ngăn tiô kơ khôi hmâ dêi tơrêm pơlê, vâi kô po mơd^ng pơrá phá dêi pó iâ.

Drêng báu hiăng pơxiâm tum, krâ pơlê rah xo hâi ki le\m vâ hbrâ rơnáu tơku\m po mâu hâi mơd^ng ki vâ rơkâu [ă t^ng kâ báu nếo. Mâu rơpo\ng kô kơpuih văng, ‘mâi rơnuâ dêi hngêi trăng, tơmeăm khoăng tung hngêi hneăm vâ tơdah báu ing chiâk mot tung hngêi hneăm, vêh a pơlê. Kơ’nâi mê, rêm rơpo\ng lăm ngăn dêi chiâk tơná, ko xo pơlái ki kơbâng tâp hdró a mâu tíu ki vâ xuâ báu tum [ă hnối rơkâu xối xeăng hdrối vâ xuâ báu.

 

 

Khu to\n chêng tơgôu pơlê Têa Rôsa, cheăm Đăk Trăm mơđah tung T^ng kâ báu nếo

 

 

Klêi kơ’nâi xuâ báu, vâi djâ báu vêh a hnôu vâ ‘măn, rêm rơpo\ng hngêi pơrá pôu dêi pong djiân báu troh a pơlê vâ rơkâu xối xeăng báu nếo. T^ng kâ báu nếo dêi mơngế Rơteăng hmâ tơku\m po 2 tơdroăng, ki má môi vâi kâ báu nếo dêi a tơrêm rơpo\ng hngêi, [ă ki má péa vâi ôu drôu xiâm a kuât.

Peăng xo má, a pơlê Têa Rôsa, klêi kơ’nâi mâu vâi rơtăm, vâi kơnốu ki ai ivá rơdêi hiăng bro, tâp kâng a tơdế plông kuât, tâi tâng mâu vâi kơnốu, vâi rơtăm ing vâi krâ troh a mâu rơxông nếo kô pơtăng prôk lăm tơrêm hngêi vâ kâ báu nếo, rơkâu ăm kăn rơpo\ng hngêi môi hơnăm nếo châ pon mơhúa, pêi lo báu hên luâ tâ kơ mê nếo. Tiô khôi túa vêa vong rơxông vâi krâ nah, drêng kuăn pơlê ối iâ, preăng prêh mơngế, rêm khu kô lăm troh a tơrêm rơpo\ng hngêi tung pơlê vâ ôu kâ, ôh tá lôi hngêi trăng ki lâi. La nôkố, tung pơlê hiăng kơdrâm, xua mê, tơdroăng ki tơku\m mơngế xuân athế tăng rah xo iâ tê.

Pôa A Hiền, krâ pơlê tối tiah kố: “Pơlê ai lối 200 rơpo\ng, tâng tiô tơdroăng, lâp pơlê athế lăm troh ôu kâ a lối 200 hngêi trăng ki mê. Tiah mê, kô ôh tá toh chôu, kô tơbrêi, tơdjâk troh ivá, xua mê, pơlê pơkâ kô xing xoăng tiô khu vâ ga chía tơ’lêi”.

A kơhâi dế, klêi kơ’nâi hiăng kâ hmê nếo a tơrêm rơpo\ng hngêi, pôa A Hiền, krâ pơlê tơku\m to mâu kăn rơpo\ng vâ tối pơtâng “T^ng kâ báu nếo” dêi pơlê. Klêi kơ’nâi mâu rơpo\ng tung pơlê pôu djâ dêi drôu xiâm [ă mâu tơmeăm hdroăng vâ veăng ôu kâ a kuât, krâ pơlê tôu hơkâ vâ mơhno tối pơtâng ăm kuăn pơlê tơku\m troh a kuât vâ veăng ôu kâ.

Pôa A Hiền, krâ pơlê xâp dêi ếo kơpe\n tiô khôi hmâ vâi krâ Rơteăng, ai rơkâu xối: “Ô xeăng têa, xeăng kroăng pôi tá pro têa xiâ ah klâng chiâk răng ho\n báu alâi, pôi tá pro têa lôi pêng plế ah lân rơlêa kế tơmeăm pêt. Ô xeăng báu pôi tá ăm chêm chok, kơnái kơnot kâ ‘nhê, pro chiâng pơreăng ăm báu alâi. Hâi kố, mơhúa báu hiăng prếo a pơlê, rơkâu pâ xeăng báu ăm ngin mot tung hơnăm nếo châ hên kế tơmeăm dâi le\m, pôi tá pro mơnguâ hrâ, ôh tá ai báu phái kâ, kuăn pơlê ôh tá tro hêng klêa. Pâ mơhúa báu athế ối [ă ngin, ăm ngin châ phâi tơtô…”.

Klêi kơ’nâi rơkâu xối tiah mê, vâi krâ pơtối to\n chêng koăng hlối. Pôa A Hiền prôk ahdrối djâ troăng khu to\n chêng koăng, to\n tơdrá koh mơnê kô rêm ngế prôk tâ tá kâng, krâ pơlê pơtối djâ troăng mơđah prôk tâ tá kuât vâ mơhno tối koh mơnê khu xeăng, [ă tơdroăng ki sôk ro hâi T^ng kâ báu nếo dêi tâi pơlê kô châ pro troh a kơmăng.

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định