Tăng ngăn hâi: 28/2/2021

VOV4.Sêdang - Mơngế Rơđế a Tây Nguyên cho hdroâng kuăn ngo ki ai hên khôi túa, vêa vong, ai hiâm mơno tơru\m tơrôa, tơdroăng mê hiăng châ mơhno tối ing khôi túa, vêa vong [ă tơdroăng rêh kâ ối rêm hâi. Ki malối, hdrối vâ tơku\m pêi pro ki klâi mâu tơdroăng cheăng ki kal tung pơlê, rơpo\ng hngêi, hdroâng hdrê, vâi pơrá ai rơkâu xối xeăng. Sap ing nah troh nôkố, pin hiăng hmâ tâng tối hên ‘na t^ng do inâi, la hơ’leh inâi cho tơdroăng ki preăng tâng.

 

Môi hâi apoăng hơnăm, a hngêi trá xo\n dêi Nôu Quang a [uôn Ako\ Dhông, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak hiăng chiâng ro rih [ă hơniâp nếo, xua akố hbrâ tơdroăng ki vâ po mơd^ng ki kal, mê cho mơd^ng hơ’leh inâi [ă mơd^ng koh hâk rơkâu ivá ăm tá rơpo\ng hngêi. Ki hmâ hlo, t^ng hơ’leh inâi cho ăm mâu vâi ‘ne\ng, vâi kuăn ngá, laga, t^ng ki kố tơviah ó ‘nâng, mê cho t^ng hơ’leh inâi ăm Nôu Quang.

Hdrối nah, Nôu Quang ai inâi phá tơ-ê, la nâ hiăng hmâ [ă môi ngế rơtăm xuân hdroâng Rơđế, xua mê, ga vâ xo inâi tá kơjôi dêi mơngế Rơđế vâ rêh ối plâ rơxông [ă xuân cho roh ki vâ veăng rak vế khôi túa, vêa vong dêi mơngế Rơđế, mâu tơdroăng cheăng ki nâ rơhêng vâ pêi pro.

 

 

Nâ K’Kjăp Niê tung roh mơd^ng hơ’leh inâi dêi mơngế Rơđế

 

Sap ing kơxo má, rêm tơdroăng cheăng hiăng châ hbrâ rơnáu, hngêi trăng xuân hiăng châ kơpuih xut krúa le\m, mâu ngế tung rơpo\ng hngêi xuân hiăng hbrâ rơnáu kế tơmeăm vâ rơkâu xối. Mâu vâi rơtăm têk mâu drôu xiâm, bêng têa; mâu vâ khu hnu\m pôh bro hơ’neh mâm chu, hbrâ tơmeăm ki vâ rơkâu xối; mâu vâi nâ o pế pơchên mâu kơchâi.

Drêng mâu tơmeăm hdroăng, tung mê ai 1 to í âp, 1 mo\ng hmê, 1 drôu xiâm hiăng hbrâ tu\m têk mê vâ pơxiâm rơkâu xối. Tâ tá ai hên vâi krâ-nho\ng o châ hlo, châ ngăn, drêng pôa pơchâu krếo thế Nôu Quang troh ối a k^ng mê [ă pơxiâm rơkâu xối, tiah kố: “Hơnăm ton hiăng luâ hơnăm nếo hiăng troh; Nôu Quang ai chu pá kơdâm, ai í pá pêng, rơhêng vâ tu\m tơdroăng châ tơniăn le\m, tơ’lêi hlâu, ivá mo krá; hơnăm nếo trâm hluăn, châ pêi lo kế tơmeăm. Hâi kố, kơnôm ai tơdroăng ki châ veăng ngăn, veăng hlo dêi kuăn cháu, hdroâng hdrê Nôu Quang kô dó inâi ki nếo, mê cho H’Kjăp Niê. Pâ phep khu xeăng ăm phep Nôu Quang châ xúa inâi H’Kjăp Niê. Sap ing kố troh la giâ ah, pơtroh ăm ga ai ivá mo miât, pêi cheăng kâ pon mơhúa, on veăng, rơpo\ng hngêi tơniăn le\m, kuăn cháu loi nguăn rơkê ple\ng”.

 

 

Tơmối lăm pôu ngăn T^ng rơkâu ivá dêi mơngế Rơđế

 

Drêng hiăng mơgêi tơdroăng rơkâu xối xeăng mê, sap ing hâi ki mê, rêm ngế tung rơpo\ng hngêi kô krếo Nôu Quang chiâng H’Kjăp Niê.

Pôa pơchâu inâi Pôa H’Nhem ối a [uôn Sut, cheăm Ea Pô], tơring }ư\ Mgar, kong pơlê Dak Lak tối, tiô khôi túa, vêa vong dêi mơngế Rơđế kố cho túa rơkâu xối ki kal, athế rơkâu xôi pâ phep khu xeăng vâ hơ’leh chiâng inâi ki nếo. Tung pơla mot tung hơnăm nếo kố, Nôu Quang hiăng châ chiâng pêi pro mâu tơdroăng ki pói rơhêng vâ ai inâi nếo cho H’Kjăp, cho tơniăn le\m [ă krá kâk.

Klêi kơ’nâi leh dó inâi, pôa pơchâu hiăng rơkâu xối ivá ăm rơpo\ng dêi nâ H’Kjăp. Tơdroăng po leh mơd^ng mê ai péa tơdroăng ki pro, la xuân ôh tá păng lôi chêng koăng hơniâp ro. Ki ahdrối tâ, cho rơkâu xối ăm khu xeăng, jâ pôa [ă mâu ngế hiăng hlâ, tối pơtâng ăm mơhúa vâi ki mê vêh ôu kâ [ă rơpo\ng hngêi. Ki má péa nếo, cho vâ rơkâu ăm tâi tâng rêm ngế tung rơpo\ng hngêi ai ivá mo krá. Mâu tơmeăm ki rơkâu xối mê ai chu, plôi dâ têa, mo\ng hâu ki trêng drôu [ă mâ xâng ko\ng.

 

 

Mâu kế kâ tiô khôi hmâ dêi mơngế Rơđế klêi kơ’nâi rơkâu xối

 

Drêng vâi to\n chêng koăng mê, pôa pơchâu kô rơkâu xối ăm ngế kăn rơpo\ng hngêi, mâu ngế tung hdroâng hdrê; rêm ngế pơrá xâng mâ xâng ko\ng vâ tơngah ai tơdroăng pon mơhúa. Mơgêi hâi mơd^ng mê, rêm ngế rơtế dêi pó hơniâp ro, kâ mâm, ôu drôu xiâm ki kât a kâng tơdế leăn.

Pak^ng ‘na tơdroăng ki pơ-ô inâi mê, cho vâ mơhno hiâm tuăn, tơdroăng ki hâk mơnâ nhoa#m dêi kăn rơpo\ng hngêi [ă hdroâng hdrê, mơd^ng rơkâu xối ivá dêi mơngế Rơđế ối mơhno tối tơdroăng ki kro mơdro\ng, gok gâ, hên he\ng kế tơmeăm. Kố xuân cho roh ki vâ mâu ngế tung rơpo\ng hngêi châ tơku\m, tơpui tơno dêi pó. Ki rơhêng vâ tối, hơnăm kố, kăn rơpo\ng hngêi xuân ai krếo hên ngế pú hmâ ing tíu hơngế rơtế troh akố, vâi pơrá hâk nâ drêng ai roh tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na khôi túa, vêa vong dêi hdroâng mơngế Rơđế a Tây Nguyên.

 

 

Hlá tơbeăng Dak Lak

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định