Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


 

VOV4.Sêdang - Tung tơdroăng po leh  mơđah ‘’ Ếo xo\n-Tơmeăm khoăng ki le\m kơnía dêi Việt Nam’’, drêng troh leh tơbâ 111 hơnăm hâi vâi kơdrâi Lâp plâi tơnêi lơ (8/3/1910- 8/3/2021), kơxo lơ 3/3, Tíu mơđah tơbleăng um tơmeăm vâi kơdrâi Việt Nam tơku\m po leh tơdah xo um, hlá mơ-éa mâu tơmeăm dêi 23 ngế mê cho mâu khu cheăng tơpui kâ, mâu ngế chêh hlá tơbeăng um, vâi kơdrâi thái pơkeăng, [ok thái pơkeăng [ă mâu ngế hriăn vế hdró kơchuâ chêp ếo xo\n.

Mâu hlá mơ-éa, um, tơmeăm khoăng diâp ăm Tíu ‘măn rak tơmeăm khoăng ‘na vâi kơdrâi, mê cho: Ếo xo\n dêi Ngế Teăng ma Nguyễn Phương Nga (2 plâ ếo xo\n), Ngế pro xiâm pho\ tơpui kâ hneăng hdrối, Kăn hnê ngăn khu tơru\m cheăng pơla Việt Nam; 20 plâ ếo  xo\n dêi 20 ngế ki hriăn kơchuâ chêp tung khu um kơchuâ chếp lối 1 rơpâu plâ ếo xo\n ki hiăng châ tơbleăng a rôh xâp mơđah tơbleăng ‘’Ếo xo\n – tơmeăm khoăng mơhno ki le\m tro dêi Việt Nam’’ a Văn Miếu - Quốc Tử Giám tơku\m po a khế 6/2020; vâ chê 400 kơtâ um kơchuâ, xup tối ‘na ki le\m tung pêi cheăng [ă tung rêh ối dêi ngế kơdrâi chêh hlá tơbeăng - Ngế ki rơkê xup um cho Đinh Quang Thành... mâu hlá mơ-éa chêh mê kô châ tơbleăng a râ má 1 dêi Hngêi ‘măn rak tơmeăm vâi kơdrâi Việt Nam sap nôkố troh tâi hâi lơ 8/3/2021.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định