Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - A roh hôp, Ho#i đong tâ ph^u rah xo tơnêi têa hiăng têk ko\ng tơbleăng pêi pro tơdroăng tơkêa bro Pơkâ ‘na tíu tâ ph^u, inâi mâu tíu tâ ph^u rah xo kăn [a\ kơxo# mâu kăn teăng mâ Kuo#k ho#i a rêm tíu tâ ph^u tung lâp tơnêi têa. Pơtối mê, lâp tơnêi têa kô mơjiâng 184 tíu tâ ph^u rah xo mâu kăn. Pơkâ châ tơbleăng tung hâi lơ 4/3 tiô tro pơkâ dêi luât.

Kơxo# tíu tâ ph^u, inâi mâu tíu tâ ph^u [a\ kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo a mâu tíu tâ ph^u dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kân ối tung tơnêi têa châ pơkâ môi tiah kơ’nâi kố: Pơlê kong kân Hà Nội, kơxo# tíu tâ ph^u cho 10. Kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo cho 29. Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, kơxo# tíu tâ ph^u cho 10, kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo cho 30.

Pơlê kong kân Hải Phòng, kơxo# tíu tâ ph^u cho 3, kơxo# mâu kăn teăng mâ Kuo#k ho#i cho 9. Pơlê kong kân Đà Nẵng, kơxo# tíu tâ ph^u cho 2, kơxo mâu kăn teăng mâ Kuo#k ho#i châ rah xo cho 6. Pơlê kong kân Cần Thơ, kơxo# tíu tâ ph^u cho 3, kơxo# mâu kăn teăng mâ Kuo#k ho#i châ rah xo cho 7. Ai 184 tíu tâ ph^u, tung mê ai 14 kong pơlê, pơlê kong kân ai kơxo# tíu tâ ph^u iâ tâ kơxo# mơngế tơbriât to pro kăn xua Tơnêi têa tơbleăng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định