Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang Pôa Tayyip Erdogan, kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ [ă pôa Sergei Lavrov, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi nếo achê kố hiăng krếo Mih tah lôi luât pơxâu phâk Iran hdrối, vâ kum tơdroăng tơhrâ ‘na trêo stik nik hơnăm 2015, veăng pro tơniăn [ă hơniapa tơchoâm dêi kơpong Trung Đông. Tung môi tơbleăng, {ơ rô Kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ tối kong têa kố púi vâ  kăn xiâm ki nếo dêi Mih kô tah lôi luât pơkâ pơxâu phâk Iran môi pâ Xêh , tah lôi mâu tơdroăng ki pơklât [â  tơdroăng hơniâp dêi kuăn pơlê kong têa kố. ‘Na pôa Sergei Lavrov ngế xiâm tơpui kâ Rusi tối, Mih thế tah lôi luât pơkâ pơxâu phâk kơ Iran, vâ mơhno ‘’ ki kơtăng’’ drêng ai pơkâ vêh po hneăng hôp tơpui ‘na trếo tik nik.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định