Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Dmitry Peskov, Ngế tơpui kâ xiâm kong têa Rusi hâi lơ 1/3 tơbleăng, pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi hbrâ rơnáu rak tơpui kâ [a\ tơleăng tơdroăng ôh tá môi tuăn [a\ khu râ kăn pơkuâ kong têa ê, tung mê ai Mih. Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Dmitry Peskov tối nhên, pôa Vladimir Putin hiăng hên xôh tơbleăng hbrâ vâ pro tiah hdrối [a\ mơnhông tơru\m cheăng khât [a\ kong têa Mih, tâng Mih xuân ai vâ pro môi tiah mê.

Pak^ng mê, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi đi đo vâ tơpui tơno [a\ tâi tâng mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi, tơdrêng amê hbrâ tơleăng mâu  tơdroăng ôh tá môi tuăn ing tơpui tơno.

Hdrối mê, Rusi [a\ Mih hiăng pơkâ hâi khế tơdroăng tơkêa bro kơdroh xúa pháu hnêa ki tơplâ rơxông nếo (New START) troh hơnăm 2026. Kố châ mơnhên cho troăng ki hôm apoăng tung tơru\m cheăng 2 kong têa ing rơxông pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định