Tăng ngăn hâi: 27/2/2021

VOV4.Sêdang - Tung roh tơpui phôn hâi lơ 26/2, pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi [a\ Kăn xiâm pơkuâ kong têa Áo Sebastian Kurz hiăng tơpui tơno ‘na tơdroăng xing xoăng ăm vaccine Spunik V dêi Rusi ăm Áo. Tơbleăng kố châ mơ’no tung pơla Khu tơru\m châu Âu dế trâm tơdroăng ki hdreăm hôu râ ó dêi mâu kong têa tung tơdroăng xing xoăng hrá vaccine Covid 19 xuân môi tiah pro tơdjâk troh tơdroăng pâk vaccine tơdjuôm dêi khu kố. Drêng mâu kong têa Trung [a\ Đông Âu môi tiah Slovakia, Croatia, Alơmăng [a\ hía hé dế hbrâ vâ tơpui tơno vâ rôe vaccine dêi Rusi, tá drêng vaccine Sputnik V ôh tá châ kơ koan pơkuâ pơkeăng châu Âu tơbleăng ăm pêi pro. A roh tơpui tơno 2 kăn pơkuâ kong têa Rusi [a\ Áo hiăng tơpui tơno nhên ‘na tơdroăng pơrea\ng kân Covid 19, tá tơdroăng tê ăm vaccine Sputnik V dêi Rusi ăm Áo xuana môi tiah tơru\m mơjiâng pro tơdjuôm vaccine kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định