Tăng ngăn hâi: 13/2/2021

*** Pơlê Jiê Yuk, cheăm Dak Phơi, tơring Lak, kong pơlê Dak Lak cho tíu ối rak hên ki kơnía ‘na khôi túa le\m tro dêi mơngế M’nông. Akố, rêm hơnăm vâi krâ pơrá tơku\m po mơd^ng kâ báu nếo vâ tơbâ khôi túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná. Ki rơhêng vâ tối, khu to\n chêng tơgôu koăng dêi pơlê đi đo châ krếo lăm mơđah tơbleăng a mâu tíu tơku\m po tơdroăng ki kân dêi kong pơlê [a\ veăng xah a Pơlê mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn mơngế Việt Nam (pơlê Đồng Mô – tơring Sơn Tây – pơlê kong kân Hà Nội). Pôa Y Krai }il, krâ pơlê Jiê Yuk pâ dêi:

‘’Sap ing nah, mơngế Xuăn tối Têt, mê ngin tối cho phiu ro koh tơdah hơnăm nếo, t^ng kâ báu nếo. Rêm roh tiah mê pơrá pro leh xối xeăng pâ ivá mo sêi, xối xeăng báu [a\ mâu xeăng a roh mơ’nui hơnăm. Vâi krâ tơku\m po ôu kâ, to\n chêng tơgôu koăng, rơngêi xuâng, ting ting. T^ng mê môi tiah cho vâ krếo djâ tâi tâng vâi krâ tung pơlê achê hơngế, kơbố ai í kâ í, kơbố ai chu kâ chu phiu ro koh mơnê hơnăm nếo [a\ dêi pó, tơku\m dêi pó ru\m môi tuăn [a\ dêi pó. Mơngế krâ ki châ kuăn pơlê loi tơngah mê pơchân kuăn cháu pêi cheăng kâ, hriâm tâp troh tá tui lui, kuăn cháu troh hơnăm hriâm mê thế pơtroh djâ hriâm a hngêi trung.

*** Pôa Kpă Phil, ối a thôn Tân Tuk, cheăm Ia Mlah, tơring Krông Pa, kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi, kơchâi kâ pế tiô khôi hmâ dêi mơngế Jarai tung rôh Têt [ă mâu hâi leh ki kal hên túa. Vâi hmâ pế kơchâi kâ kơhiâm, ối xú kơchâi kong. Pôa Kpă Phil tối tiah kố:

‘’Tết kố, ngin hbrâ pế kơchâi í têa, í hơ’nêh mâm te\ng hrêi lu\m [ă hlá, klêi mê, kâm tiô djâ pôa pin hmâ [ă tâi tâng mâu kơchâi kâ pế hbrâ vâ xối xeăng hiăng ai vâ tơdah hơnăm nếo phiu ro. Bú ai to kơ-[ăn tê thế rôe a kơchơ [ă kơ-[ăn Têt pin kơxu dêi. Mâu hơ’nêh mâm poh, pheăng, mâm prôk tung klo\ng, kơxu kâm [ă hlá kong tiô chal vâi krâ nah, thế kâm ăm i chên krúa kâ ôu nếo tâ kơhiâm. Mâu kơchâi hơ’nêh ki te\ng hrêi klêi mê kơxu hlá priât kâm, kơđu tung pló on, bú ti mê tê’’.

Gương – A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định