Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Thế rak tơniăn hneăng tơ’noăng mơgêi râ má pái phôh thong hơnăm 2021’’, - Mê cho hnê mơhno dêi pôa Phùng Xuân Nhạ, Ngế xiâm pơkuâ hnê hriâm [a\ Hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê a roh hôp tơpui tơno ‘na troăng tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm kố. Pôa Phùng Xuân Nhạ tối nhên troh tơdroăng thế rak tơniăn ăm hneăng tơ’noăng mơgêi râ má pái phôh thong hơnăm kố. Laga, ôh tá xê to rak tơniăn mê ai tơngôu tung tơku\m po chiâng pro ai tơdroăng ki tá tro.

Mâu tíu cheăng kal hbrâ nhên pơkâ ăm hneăng tơ’noăng, ki má lối cho tung pơla tơdroăng hnê [a\ hriâm tro tơdjâk xua pơrea\ng COVID 19 a tu\m péa hneăng hriâm dêi hơnăm 2020 – 2021. Pôa Phùng Xuân Nhạ xuân pơchân mâu tíu cheăng re\ng mơjiâng [a\ tơbleăng [ai tơ’noăng vâ ti tăng pơchuât mơ-éa ăm hneăng tơ’noăng mơgêi râ má pái phôh thong hơnăm kố, vâ mâu thái cô  [a\ mâu vâi o hok tro ai pơkâ hriâm tâp, hriâm tiô tơdroăng dêi hneăng tơ’noăng.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định