Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi [an hnê ngăn kong pơlê Quảng Trị nếo pơkâ tơku\m po leh mơd^ng tơru\m tơleăng le\m tơnêi têa [ă pơxiâm po rơnó ôm hyô a têa kơx^, chuăn hơnăm 2021 koh leh tơbâ 46 hơnăm Hâi pro tơleăng le\m peăng Hdroh tơnêi têa. Mâu tơdroăng cheăng châ tơku\m po ing tơdế khế 4 troh apoăng khế 5/2021, môi tiah: Leh têk hlá  cờ ‘’Lâp tơnêi têa tơru\m môi’’ pri tơ’noăng vo plong ‘’Lâp tơnêi têa tơru\m môi’’ a kroăng Bến Hải, tơdroăng mơđah hơdruê xuâng pơxiâm po rơnó ôm hyô  têa kơx^ hơnăm 2021 pơxá ‘’Têa kơx^ krếo ‘’...

Tung tơdroăng kong pơlê Quảng Trị kô tơku\m po tơdroăng Farmtrip tơbleăng mâu kơpong ôm hyô, tíu ôm hyô a têa kơx^, chuăn Cồn Cỏ [ă tá mâu tíu ôm ôm hyô dêi kong pơlê vâ tăng mâu khu ‘no liăn mơjiâng tơmeăm khoăng pro mâu tíu ôm hyô a kong pơlê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định