Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 4/3, a pơlê kong xiâm Bắc Kinh, Vi [an lâp kong têa po hneăng hôp kal kí tơpui tơno ‘na kuăn pơlê Sinuâ ki pơxá inâi Hôp tơpui tơno tơdroăng kal kí – kơ koan tơpui tơno [ă mâu kăn cheăng tơpui ‘na kal kí xiâm dêi kong têa Sinuâ, hiăng po hôp tâi tâng rôh má pu\n hneăng 13.

Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ, pôa Lý Khắc Cường, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Uông Dương, Kăn xiâm hnê ngăn hneăng hôp tơpui tơdroăng kal kí rơtế [ă lối 2 rơpâu ngế cheăng tơdroăng kal kí dêi Sinuâ hiăng troh veăng hôp. 

Tơdroăng ki kal dêi rôh Hôp tơpui tơno tơdroăng kal kí drêng kố mê cho: Tơmâng [ă séa ngăn tối Tơbleăng tơdroăng cheăng Vi [an pơkuâ cheăng ‘na Hôp tơpui tơdroăng kal [ă tối Tơbleăng tơdroăng cheăng tối nếo mâu tơdroăng tơkêa bro; veăng hôp roh má pu\n Hneăng hôp mâu kăn dêi kuăn pơlê tung lâp kong têa Sinuâ (Kuo#k ho#i hneăng 13), tơmâng [ă tơpui tơno tối tơbleăng tơdroăng cheăng dêi chin phuh [ă mâu tơdroăng tối tơbleăng ki ai tơdjâk troh; tơpui tơno ‘na tơdroăng Pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối 5 hơnăm roh má 14 [ă tơpui tơno Luât pơkâ hvái ngăn troh hơnăm 2035; séa ngăn tơbleăng pơkâ [ă Tối tơbleăng kal kí dêi rôh hôp tơpui tơdroăng kal dêi Sinuâ rôh kố.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định