Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng rêh ối a Myanmar troh nôkố xuân ối hơkăng ó, drêng ai mâu tơdroăng tối tơbleăng ‘na kơxo# mơngế hlâ xua tơku\m tríu tơtrâ thăm rế tâk hên. Tiô Ngế pêi hnoăng cheăng Khu lâp kong têa a a Myanmar tối, hiăng ai 38 ngế hlâ tung hâi lơ 3/3 a Myanmar tung mâu roh ki tơxiăn tơpâm dêi pó pơla mâu ngế ki tơku\m tríu tơtrâ [ă kan sat. Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa hâi kố kô hôm pơkí vâ tăng troăng mơdât.

Xuân tung hâi ki kố, Khu xiâm tơpui kâ kong têa Rusi tối kô hbrâ vâ tơru\m cheăng [ă Khu tơru\m mâu kong têa ối a Đông Nam Á, dó inâi ASEAN vâ tăng troăng hơlâ pro hơniâp le\m ăm kong têa Myanmar. Rơkong tối tơbleăng dêi Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Rusi hiăng krếo thế tâi tâng rêm pâ tah lôi tơdroăng ki thăm rế hơkăng mê, mơhno tối tơdroăng ki kâi gât dêi hiâm tô, tăng troăng hơlâ pro hơniâp le\m kơnôm ing tơdroăng ki veăng mơnhông tơdroăng rêh ối tơniăn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định