Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


VOV4.Sêdang - Tung rôh tơ-[ai chơ pơkeăng vaccine COVID-19 ki apoăng dêi AstraZeneca vêh troh Việt Nam hiăng hdrâp tơraih tơ-[ai Tân Sơn Nhất, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh a kơhâi dế lơ 24/2. Pơkeăng vaccine kố ai 117.600 klo\ng, ối tung mơ-éa pơkeăng lối 200 rơpâu klo\ng châ Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât ăm phêp roê ‘mot rôh apoăng.

Pơkeăng vaccine xua Grup mơjiâng pro pơkeăng AstraZeneca tơru\m [ă Hngêi trung Đăi hok Oxford, kong têa Ănglê hriăn ngăn [ă mơjiâng pro. Tíu pêi cheăng ki châ Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât ăm phêp roê ‘mot vaccine cho Tíu xiâm pâk pơkeăng ăm vâi hdrêng [ă mâu ngế ki hiăng kân (VNVC).

 

 

Pơkeăng vaccine Covid-19 AstraZeneca apoăng hiăng vêh troh a Việt Nam

 

Klêi kơ’nâi tơbleăng, pơkeăng vaccine kố kô châ pơtroh troh a hnôu ki pro hngiú a troăng Hoàng Văn Thụ, pơlê krâm Phú Nhuận. AstraZeneca tiô tối kô kum 30 rơtuh klo\ng vaccine ăm Việt Nam. Khu rak ngăn Pơkeăng châ pơcháu ăm hnoăng cheăng pêi pro túa pơkâ xing xoăng vaccine Covid-19 dêi AstraZeneca.

Vaccine Covid-19 drêng vêh troh a Việt Nam kô châ rak vế a 3 hnôu siêu th^ ki pro a Hà Nội, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh [ă Đà Nẵng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định