Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 4/3, hneăng hôp roh má môi Vi [an tơru\m cheăng mơnhông mơdêk ASEAN – Pơhlăng hiăng po mơ’no tơdrêng tung um tơvi. A hneăng hôp, peăng Pơhlăng tối nhoăm tơdroăng tơru\m cheăng [ă ASEAN, tối nhên ASEAN ‘no hnoăng  kân tung pơtối rak vế tơniăn  kal kí [ă cheăng kâ tung kơpong [ă púi vâ veăng tâng trâu tâ ‘na mâu tơdroăng ki xua ASEAN pơkuâ hnê djâ.

Pơhlăng tơhrâ vâ môi tuăn [ă ASEAN mơjiâng mâu kong têa tơru\m, tơbleăng hvái ngăn ASEAN troh hơnăm 2025, mâu tơdroăng kum pêi ahdrối cho ‘Mâi mơnhông Tâi tâng ASEAN, Pơkâ tâi tâng tơdroăng cheăng ki tơdjêp [ă ASEAN troh hơnăm 2025.

Pơkâ ‘na tơdroăng Hriăn ple\ng ki nếo tung Tơru\m cheăng [ă ASEAN pơla rôh má 4 (sap hơnăm 2021-2025). Pak^ng mê veăng ‘no hnoăng pơtối pro hơniâp le\m, tơniăn, [ă mơnhông mơdêk tung kơpong châu Á- Thái Bình Dương [ă tung lâp plâi tơnêi.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định