Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 5/3, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 pơkuâ hneăng hôp Khu hnê mơhno tơpui ‘na tơdroăng hbrâ mơdât  pơreăng. Tiô Khu xiâm ngăn pơkeăng, hâi lơ 8/3 la ngiâ tơnêi têa pin pơxiâm pâk pơkeăng vaccine mơdât COVID-19 roh apoăng.

Tối nhên Vaccine COVID-19 cho môi troăng hơlâ ki ton ta ah vâ kâi mơdât pơreăng tung lâp plâi tơnêi, la tung pơla 6 khế, 1 hơnăm la ngiâ mê vaccine hâi cho tâi tâng. Pôa Vũ Đức Đam thế Khu hnê mơhno rêm râ pơtối rak vế mâu luât pơkâ hbrâ mơdât pơreăng môi tiah hdrối nah. Việt Nam la lâi xuân thế hbrâ rơnáu, đi đo hbrâ mâu tơdroăng xua lơ ai xiâm pơreăng tung kuăn pơlê, kal thế re\ng châ ‘nâi ngế ki tâ pơreăng, re\ng tí tăng xiâm rêi, hdró kơpong, mơ-eăm vâ kâi mơdât [ă pơreăng [ă ko\ng thưk dêi Việt Nam pro ti lâi ăm kơxo# liăn ‘no iâ, tơdroăng rêh ối kuăn pơlê kơdroh ki ôh tá tơniăn.

Ki iâ gá tung péa pái khế hdrối [ă tơrêm ngế kuăn pơlê pêi tro tơdroăng pơkâ 5K, [ă mâu kơ koan tíu pêi cheăng thế rak pro tơniăn tung pơla dế ai pơreăng COVID-19.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định