Tăng ngăn hâi: 24/2/2021

VOV4.Sêdang – Kơxo 23/2, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa veăng Leh mơhnhôk Tơdroăng pêt 1 rơtal xiâm loăng ‘’Cho vâ Việt Nam ngiât’’ [a\ môi tuăn Têt pêt loăng rơnó Hơngui Tân Sửu hơnăm 2021 dêi kong pơlê Tuyên Quang. Xông tơpui a roh leh, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối ăm ‘nâi, tiô tơdroăng tơkêa bro pêt ki vâ iâ 1 rơtal xiâm loăng hneăng hơnăm 2021 – 2025, môi tiah rơkong mơhnhôk dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi a môi roh hôp dêi Kuo#k ho#i achê kố, ai vâ chê 700 rơtuh xiâm loăng châ pêt tơprâ tơpru\ng a kơpong kuăn pơlê rêh ối kơdrâm [a\ thôn pơlê, lối 300 rơtuh xiâm loăng pêt kong tơku\m.

 

 

  

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa veăng Têt pêt loăng a Tuyên Quang

Tơdroăng tơkêa bro kô ôh tá xê kum ngiât tâi tâng tơnêi lôi chúa, ngo ngối ki ôh tá ai loăng, mê ối ngiât kơpong kuăn pơlê rêh ối kơdrâm [a\ thôn pơlê. Tuyên Quang, pơlê kong xiâm tơplâ xâ nah, cho môi tung mâu hlá xôu dêi Việt Nam, châ pói tơngah cho kong pơlê châ plah hdrối tung tơdroăng pêt 1 rơtal xiâm loăng tung lâp tơnêi têa ‘’Cho vâ môi Việt Nam ngiât le\m’’.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định