Tăng ngăn hâi: 1/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Samdech Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul tối tơbleăng kô pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 dêi AstraZeneca a hâi lơ 4/3/2021. Tối nhên a Facebook krê a kong măng lơ 28/2, pôa Samdech Hun Sen ăm ‘nâi, 324 rơpâu klo\ng vaccine hbrâ mơdât COVID-19 (Astra Zeneca/SII) châ mơjiâng pro a Ấn Độ kô troh a tơraih lâp plâi tơnêi Phnom Penh a hâi lơ 2/3/2021.

Kố cho kơxo# pơkeăng Vaccine COVID-19 ki apoăng xua tơdroăng châ pâk lâp plâi tơnêi [ă vaccine hbrâ mơdât COVID-19 (COVAX Facility) to\ng kum ăm Kul. Tiô pôa Hun Sen tối, kố cho tơdroăng ki tơru\m cheăng pơla Kul [ă mâu kong têa ki tơru\m ki hên kơvâ, [ă Khu lâp kong têa, malối cho [ă khu tơru\m ngăn pơkeăng pơlât lâp plâi tơnêi [ă khu tơru\m UNICEF.

Tiô pơkâ, COVAX kô kum ăm Kul dâng 6 rơtuh 400 klo\ng vaccine COVID-19, tơ’mô dâng 20% pơ’leăng mâ kuăn mơngế (cho 3 rơtuh 200 rơpâu ngế).

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định