Tăng ngăn hâi: 1/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - {ok Papá Francis dế ai túa pơkâ vâ lăm pôu Iraq tung 4 hâi, pơxiâm sap ing hâi lơ 5/3 la ngiâ, vâ mơhno tối tơdroăng ki tơru\m [ă mâu kong têa khôp Pâ Xeăng a kong têa Trung Đông kố, ki hiăng tro tơ’nhiê xua tơplâ [ă khu ‘mêi pro. Kố cho rôh lăm pôu ki apoăng dêi môi ngế [ok Pápa troh a Iraq klêi kơ’nâi 2 ngế {ok Papá ki hdrối mê hiăng ôh tá châ troh a kong têa ki tiô khôp Islam kố xua tơdroăng gak kring.

Laga, tiô tơdroăng ki nếo má môi ăm ‘nâi, teăng mâ dêi Hngêi khôp Vatican a Iraq [ă mâu kơpong ki achê nếo tơbleăng hiăng tro tâ pơreăng COVID-19 [ă dế athế klâ ối krê. Maluâ tiah mê, rôh lăm pôu kố dêi [ok papá troh nôkố xuân tá hâi ai túa pơkâ hơ’leh. Nôkố, mâu tơdroăng cheăng ki hbrâ rơnáu tơdah {ok Papá a Iraq dế châ rơnáu pêi pro.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định