Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – {ok Papá Francis kô ai rôh lăm pôu Iraq sap ing hâi lơ 5 troh lơ 8/3 la ngiâ. Kố cho tơdroăng ki nếo châ [ok Kadinal Louis Sako – Ngế ki ối tung Vi [an tơku\m Rôh lăm pôu dêi {ok Papá troh Iraq tơbleăng a rôh hôp tơbleăng a pơlê kong xiâm Bagdad, Iraq hâi lơ 3/3. Tiô [ok Kadinal Louis Sako tối, rôh lăm pôu kố dêi {ok Papá cho vâ mơhno tối tơdroăng ki tơru\m [ă tơnêi [ă kuăn pơlê Iraq.

Tiô tối hdrối, pak^ng pơlê kong xiâm Bagdad, {ok Papá kô troh pôu pơlê kong kân Mosul – kơpong ki hdrối kố nah cho dêi Khu tơru\m Tơnêi têa Islam. Tơdroăng kố châ tơkôm má môi cho rôh tơku\m hên ngế a mâu plông kơtu [a long ki châ 10 rơpâu ngế ối xua {ok Papá pơkuâ po, po a Erbil, kơpong ki pơkuâ xêh xua mơngế Kurd pơkuâ ngăn a Iraq.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định