Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo pơtroh kơthô kơdeăn Nguyễn Ngọc Mạnh (thôn Vĩnh Thanh, cheăm Vĩnh Ngọc, tơring Đông Anh, pơlê kong kân Hà Nội), ngế rơtăm ki khên tơnôu to\ng xo o ku\n klêh ing râ 12 tíu ối tơdjuôm a Hà Nội. Hlá kơthô chêh dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa: ‘’Á [riê phoih khât drêng tâng tơdroăng, a hâi lơ 28/2/2021, o Nguyễn Ngọc Mạnh hiăng [e#ng [eăn, khên tơnôu [ă hiăng re\ng to\ng xo muăn ki tro kleh sap ing râ 12, tíu ối 60B Nguyễn Huy Tưởng, bêng Thanh Xuân Trung, pơlê krâm Thanh Xuân, pơlê kong kân Hà Nội.

Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơtroh rơkong ôu eăng [ă khe\n kơdeăn tơdroăng pêi pro khên tơnôu, hiâm mơno dêi Nguyễn Ngọc Mạnh. Á pơkâ thế Vi [an hnê ngăn Pơlê kong kân Hà Nội, Khu tơ’noăng – Khe\n kơdeăn Tơnêi têa khe\n kơdeăn o Nguyễn Ngọc Mạnh vâ rế hía rế ai hên mâu ngế ki djâ troăng ahdrối le\m tro, hiâm mơno le\m tơdjâk troh lâp lu tung pơlê pơla pin.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định