Tăng ngăn hâi: 24/2/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/2, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng veăng leh Têt pêt 1 rơtal xiâm loăng ngiât pơla hơnăm 2021-2025 a Tuyên Quang. Tối tơbleăng a rôh leh, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối nhên: kong pơlê Tuyên Quang kal mơdêk pei cheăng kâ rêh ối tơtro [ă hyôh kong prâi, xua kố cho troăng hơlâ vâ kuăn pơlê ai tơdroăng rêh ối phâi tơtô, hơniâp, tơniăn khât.

Tơdrêng amê, rêm ngế, rêm hngêi, rêm kơ koan, tíu pêi cheăng thế hdôu dêi ko\ng ếo pêi cheăng vâ rơtế [ă dêi rơpó pêt mâu loăng ngiât mơnhông tơdroăng rêh ối, ai tơdroăng tơngah [ă tuăn loi khât dêi tơnêi têa pin [ă hdroâng mơngế’’.

Klêi mê, tối nhên, Tuyên Quang cho môi tung mâu kong pơlê ki ai tơnêi tơ’lêi hlâu vâ mơnhông kơvâ pêt loăng rơtế [ă mơjiâng thôn pơlê nếo, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, khe\n kơdeăn rêm hơnăm kong pơlê pêt nếo lối rơpâu ha kong, pơtối rak vế [ă mơdêk ki hding dêi kong lối 65% ối má 3 tung lâp tơnêi têa, malối kong pơlê pơkâ mơ-eăm pêt pơla hơnăm 2021 -2025 kô pêt nếo dâng 70 rơtuh xiâm loăng ngiât tiô tơdroăng tơkêa pêt 1 rơtal xiâm loăng ngiât dêi Chin phuh.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định