Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Kơxêi lơ 3/3, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơkuâ hneăng hôp tiah hmâ Chin phuh ‘na tơdroăng tơkêa ki pêi hrá kêi, pêi ôh tá le\m tro tiô pơkâ dê khu xiâm ngăn tê mơdró. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng tâng mâu kăn tung Khu hnê mơhno cheăng, mâu kơ koan, tíu pêi cheăng [ă grup, Khu xiâm ngăn ko\ng ti tơbleăng, tối mơnhên mâu tơdroăng ki tơdjâk troh tơleăng 12 tơdroăng tơkêa bro, khu mơdró hrá kêi, ki ôh tá tơ-[rê.

Tiô tối tơbleăng dêi mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, hiăng ai 3 tơdroăng tơkêa pro lo ing tơdroăng ti tăng ngăn, hnê mơhno, tơleăng mơnhên dêi khu kăn hnê pêi pro. Mâu tơdroăng tơkêa bro hiăng pơtối pêi lo mâu tơmeăm, kum ăm mơngế ki xahpá oh tá ai cheăng pêi, mâu ki pêi cheăng tro lu\p hên; mâu tơdroăng tơkêa ki pro hâi teăm klêi lơ dế pơtê pro.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc thế Khu xiâm ngăn ‘na mơdró pơtroh troăng hơlâ vâ pêi mơnhên mâu tơdroăng tơkêa bro ki krá tơniăn, vâ Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa séa ngăn, ai hnê mơhno nhên khât, tro tiô luât. {ă mâu tơdroăng tơkêa bro ki pá, hiăng tơbleăng pêi hên hơnăm, ki pêi lu\p ton hơnăm.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế khu hnê mơhno, cho Vi [an rak ngăn liăn ki vâ ‘no pêi cheăng dêi tơnêi têa a Khu mơdró kal thế tơbleăng troăng hơlâ pêi nhên tâ. ‘Na mâu tơdroăng tơkêa ki oh tá ‘nâi xiâm, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa thế mâu khu xiâm, kơvâ cheăng tơpui, tối mâu tơdroăng vâ tơleăng mơnhên.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định