Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Pôa Benjamin Netanyahu, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Israel hiăng ai roh tơdah Kăn teăng mâ apoăng dêi mâu kong têa Arab Thống nhất UAE a kong têa kố - pôa Mohamed Al Khaja. Roh trâm mâ tơku\m po a Jerusalem [a\ péa pâ hiăng tơpui tơno ‘na mơnhông tơru\m cheăng pơla péa pâ xuân môi tiah mâu tơdroăng tơkêa bro tơru\m cheăng tung hên kơvâ cheăng.

Nôkố kăn teăng mâ UAE dế ai roh lăm pôu pêi cheăng 3 hâi a kong têa Israel [a\ tung roh lăm pôu kố, pôa kô séa ngăn mâu tíu vâ pro Kơ koan teăng mâ a pơlê kong kân Tel Aviv, ôh tá bê tơmâng tơdroăng Israel dế ngăn Jerusalem cho pơlê kong xiâm dêi kong têa kố.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định