Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih ăm ‘nâi, Ngế kum pêi hnoăng cheăng xiâm kong têa kố ngăn ‘na tơdroăng kong têa Afghanistan cho pôa  Zalmay Khalilzad kô ai rôh lăm pôu kơpong, tung mê, ai pôu kong têa Afghanistan [ă Qatar vâ mơdêk po mâu roh hôp tơpui tơno pro hơniâp le\m pơla chin phuh Afghanistan, [ă khu lêng xông tơtrâ Taliban. Hneăng lăm pôu, châ tối nhên tung pơla kố, po tung pơla Mih [ă mâu kong têa tơru\m cheăng peăng kơnho\ng Đại Tây Dương NATO dế kal vâ tơvêh mâu lêng lo ing peăng Hdroh châu Á kố; tung pơla mâu rôh tơpui tơno tơrá mâu kăn xiâm Afghanistan xuân hâi châ po.

Nôkố pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih dé séa ngăn tơdroăng tơhrâ tơpui vâ pro hơniâp le\m [ă mâu lêng Taliban a khế 2 hơnăm nah. Tiô tơdroăng tơhrâ tơpui tơno, Mih thế tơvêh tâi tâng 2.500 ngế lêng ki u ối mê lo ing kong têa Afghanistan a khế 5 kố ah. Laga, tơdroăng mê dế châ mâu kăn nếo dêi Mih séa ngăn ‘nôi.

 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định