Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 2/3, a Hà Nội, po hneăng hôp Vi [an ngăn Tơnêi têa ‘na mâu droh rơtăm Việt Nam roh má 32 mơgêi tơdroăng cheăng pêi droh rơtăm tung hơnăm hdrối [ă tơbleăng tơdroăng cheăng pêi ‘na droh rơtăm hơnăm kố. Nôkố Khu droh rơtăm Việt Nam ai lối 22 rơtuh 600 rơpâu ngế, châ 23,2% kơxo# pơ’leăng mâ mơngế. Hơnăm nah, Vi [an Tơnêi têa ‘na mâu droh rơtăm Việt Nam hiăng tơru\m krá [ă mâu kơ koan râ kơpêng tí tăng ‘nâi ple\ng, tối ‘na mơjiâng mâu luât pơkâ ‘na droh rơtăm [ă tơdroăng cheăng mâu droh rơtăm.

Tung mê, pê klêi hlá mơ-éa luât mâu droh rơtăm (‘mâi hơ’leh) pơtroh ăm Kuo#k ho#i séa ngăn, tơbleăng, tí tăng ngăn, tối tơdroăng pêi pro tiô luât pơkâ, luât [ă mâu droh rơtăm [ă tơdroăng cheăng droh rơtăm.   Hơnăm kố, hên mâu kăn, Tíu xiâm Đoân droh rơtăm Ko\ng sản Hồ Chí Minh kal tơru\m krá [ă mâu khu xiâm, kơvâ cheăng vâ pơtối rak vế ki rơdêi rêm kơvâ cheăng tung tơdroăng pêi cheăng dêi khu droh rơtăm.

Tung mê, tơbleăng pêi tro tiô luât droh rơtăm (‘mâi hơ’lêh) mơjiâng [ă pêi pro tiô pơkâ mơnhông khu droh rơtăm hơnăm 2021-2030. Pak^ng mê séa ngăn, tối tơdroăng pêi pro tiô luât [ă mâu droh rơtăm drêng pơxiâm pêi cheăng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định