Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kong pơlê Kon Tum ai troăng tơkăng kong xo\n lối 292 km tơdjêp [ă kong têa Lếo prếi Kul. Tung mâu hơnăm hdrối mê hía nah, khu lêng mố đo#i gâk tơkăng kong, kong pơlê Kon Tum hiăng tơru\m [ă khu kăn pơkuâ 13 to cheăm, ối tung 4 tơring tơkăng kong dêi kong pơlê tơbleăng châ tơ-[rê hên túa pơkâ kum kuăn pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla. Rơtế amê hnối pêi pro tro hnoăng cheăng tối tơbleăng, mơhnhôk kuăn pơlê veăng pơtrui, séa ngăn rak vế troăng tơkăng kong, tơneăn tâp hdró mơjiâng tíu gâk tơkăng kong tâi tâng kuăn pơlê krá rơdêi.

 

 

Mot a hơnăm nếo 2021 rơpo\ng ngoh A Thá [a\ nâ Y Éo ối a pơlê Pêng Lang, cheăm tíu tơkăng kong Đăk Blô, tơring Đăk Glei tơkăng [a\ kong têa Lếo hiăng mơ-eăm hluăn rơpo\ng kơtiê. Nâ Y Éo phiu ro, mê cho kơnôm hnoăng kân k^n dêi Đăi u\i Hoàng Văn Hiệp, Kăn pơkuâ khu mơhnhôk kuăn pơlê rơtế kăn [o#, mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Đăk Blô hiăng pro nho\ng o [a\ rơpo\ng, tá hiâm mơno hnê mơhno troăng mơnhông pêi kâ, rak ngăn ăm kuăn ‘ne\ng hriâm tâp:

‘’Đông mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Đăk Blô, kăn [o# Đông cho tăm Hiệp hnê mơhno ăm rơpo\ng troăng mơnhông cheăng kâ. Pơtih môi tiah pêt sâm kơxái lơ pêt pôm. Đông mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong xuân kum ăm péa on veăng păn chu vâ pêi kâ. Rơpo\ng xuân phiu ro che\m mơ’rêh kuăn hriâm tâp, hngêi trăng kân rơdâ. Péa on veăng xuân mơ-eăm vâ mơnhông cheăng kâ vâ ó rơdêi tâ nếo’’.

Túa pêt sâm kơxái mơnhông mơdêk cheăng kâ dêi khu Mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Kon Tum tơru\m [a\ Khu pơkuâ vâi kơdrâi pêi pro

 

Pơtối rak, pêi pro troăng pêi ‘’3 kuâ krá, 4 rơtế’’, mê cho: ‘’rơtế tíu pêi cheăng, pơlê, pêi tiô troăng pơkâ pêi, troăng hơlâ’’ [a\ ‘’rơtế kâ, rơtế ối, rơtế pêi, rơtế tơpui nâl hdroâng kuăn ngo’’ [a\ kuăn pơlê, khu mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Kon Tum hiăng kum hên tung tơdroăng thăm mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla kơpong tíu tơkăng kong dêi Kon Tum mơnhông mơdêk. Mâu đông lêng gâk kring tíu tơkăng kong drô troăng tíu tơkăng kong lối 292km tơkăng péa kong têa Lếo [a\ Kul hiăng xing xoăng hnoăng cheăng 67 ngế đảng viên chu veăng pêi cheăng, hôp a 58 chi [o# thôn, pơlê [a\ vâ chê 300 ngế đảng viên pơkuâ vâ chê 970 rơpo\ng; 46 ngế kăn [o#, mô đo#i pro nho\ng o kum 38 rơpo\ng mơngế hdroâng kuăn ngo pá puât mơ-eăm hluăn ing kơtiê.

Kuăn păn dêi kăn [o#, mô đo#i đông gâk kring tíu tơkăng kong Mang Mrai

 

Rơtế amê khu mô đo#i gâk tíu tơkăng kong hiăng po rơdâ pêi pro hên túa pêi ki châ tơ-[rê kum kuăn pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, môi tiah: tơdah rak ngăn 75 ngế vâi o hok tro; to\ng kum 124 to hdrê ro ăm 67 rơpo\ng kơtiê; túa pêi pêt sâm kơxái, loăng ‘mốu [a\ hía hé, kum mơnhông tơdroăng rêh ối, mơdêk pêi lo liăn ăm kuăn pơlê. A cheăm tíu tơkăng kong má môi kong pơlê Kon Tum, pôa A Mon, Pho\ hnê ngăn Vi [an cheăm Đăk Blô, tơring Đăk Glei tối ăm ‘nâi, kăn [o#, mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong đi đo cho tíu ki loi tơngah dêi khu râ kăn pơkuâ [a\ kuăn pơlê tung cheăm.

‘’Đông mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong tơru\m tơbleăng ăm khu râ kăn pơkuâ pêi pro tơdroăng kum kuăn pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla, gâk kring cheăng lêng. Ki rơhêng vâ tối kum kuăn pơlê túa pêi rôe ro kăn, má péa nếo cho hdrê chu, má pái cho păn xim. Pak^ng mê, xuân tơru\m [a\ vâi kơdrâi pơlê kong xiâm Hà Nội, vâi kơdrâi kong pơlê, tơring [a\ cheăm pêt sâm kơxái ăm vâi krâ rak tơniăn gâk kring kal kí tung cheăm’’.

Kuăn pơlê cheăm Bờ Y, tơring Ngọc Hồi veăng gak kring troăng tíu tơkăng kong, tơneăn

 

Rơtế [a\ tơdroăng to\ng kum, to\ng kum kuăn pơlê a kơpong tíu tơkăng kong mơnhông cheăng kâ mơdêk tơdroăng rêh ối, mâu Đông lêng gâk kring tíu tơkăng kong a Kon Tum xuân tơru\m [a\ mâu khu râ Đảng, khu râ kăn pơkuâ 13 cheăm tíu tơkăng kong thăm pêi pro tơdroăng pơtâng tối, tơbleăng, hnê hriâm luât ăm mâu râ kuăn pơlê. Ki nhên ‘na troăng pơkâ pêi, troăng prôk, troăng hơlâ dêi Đảng, luât dêi tơnêi têa ‘na tíu tơkăng kong tơnêi têa; ‘na hbrâ mơdât COVID 19; tơru\m pêi pro châ tơ-[rê Pơkâ kơxo# 01, hâi lơ 9/1/2015 dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘’ ‘na tơku\m po tơdroăng tâi tâng kuăn pơlê veăng gâk kring hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, gâk kring tíu tơkăng kong tơnêi têa tung rơxông nếo’’ Đăi u\i Diệp Xuân Hòa, kăn cheăng kal kí Đông mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Đăk Blô, tối ăm ‘nâi:

‘’Tung mâu hơnăm hiăng hluâ hên rơpo\ng [a\ ngế krê tung cheăm Đăk Blô, tíu tơneăn. Ing mê, kum gâk kring tâi tâng troăng tíu tơkăng kong, tơneăn. Ing mê, kum gâk kring tâi tâng troăng tơkăng kong, tơneăn tung tíu Vân Đồn pơkuâ, kum rak krá tơniăn kal kí, tơniăn pơlê pơla tung kơpong đông pơkuâ’’.

Tung 5 hơnăm hiăng hluâ, hiăng ai 245 roh khu pú hên thôn, pơlê; vâ chê 720 rơpo\ng, lối 570 roh ngế krê a mâu cheăm tíu tơkăng kong dêi kong pơlê Kon Tum veăng k^ xêh veăng pơkuâ troăng tíu tơkăng kong, tơneăn [a\ hía hé. Đăi tă Lê Minh Chính, Chính ủy Mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi, khu mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Kon Tum hiăng mơjiâng tâi tâng kuăn pơlê gâk kring ó rơdêi drô tíu tơkăng kong.

‘’Đảng ủy, Khu xiâm pơkuâ Mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong kong pơlê hiăng hnê mơhno mâu Đông pêi tơtro tơdroăng tơbleăng, mơjiâng, thăm mơnhông tơdroăng kal kí a mâu cheăm tíu tơkăng kong. Râ Ủy  Đảng, khu râ kăn pơkuâ [a\ kuăn pơlê mâu cheăm tíu tơkăng kong phiu ro drêng hên tơdroăng tơkêa bro troh [a\ vâi krâ-nho\ng o. Tơdroăng rêh ối tu\m têk dêi vâi krâ kuăn pơlê tung kơpong tíu tơkăng kong hiăng xông tơtêk. {a\ mâu tơdroăng pêi môi tiah kơpêng mê hiăng kum tung tơdroăng thăm rak krá tơniăn tâi tâng kuăn pơlê veăng gâk kring’’.

{a\ mâu tơdroăng veăng kum dêi khu mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Kon Tum, troh nôkố ai 4 to cheăm tíu tơkăng kong dêi kong pơlê Kon Tum châ plah tu\m 19 túa pơkâ tung mơjiâng thôn pơlê nếo. 9 cheăm ki ê nếo hiăng châ sap ing 9 túa pơkâ pêi tơngi klêng. Rơtế [a\ khu râ kăn pơkuâ pơlê, cheăm, kăn [o# mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong xuân hiăng veăng to\ng kum kuăn pơlê mơjiâng mâu tơmeăm ki má môi OCOP [a\ ru\m tơdroăng cheăng tung mơjiâng pro, tê tơmeăm khoăng pêi lo ing chiâk deăng.

Khu mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Kon Tum đi đo mơnhên, kum mơnhông mơdêk cheăng kâ – mơhno túa le\m tro, mơjiâng tơdroăng rêh ối phâi tơtô, hơniâp le\m ăm kuăn pơlê tíu tơkăng kong cho tơdroăng pêi ki kal vâ pơtối mơnhông mơdêk, mơjiâng tâi tâng kuăn pơlê veăng gâk kring ó rơdêi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định