Tăng ngăn hâi: 14/2/2021


 

VOV4.Sêdang - {ă mơngế Bơhnéa, leh mơd^ng ki kal má môi tung hơnăm mê cho t^ng kâ báu nếo, lơ ối tối cho Chrul-col. Maluâ ti mê, mâu hơnăm achê pơla kố, Têt Lo hơnăm nếo xuân hiăng chiâng tơdroăng ki hmâ [ă mơngế Bơhnéa.

 

Tâng tung mâu hâi mơ’nui dêi hơnăm ton, mơngế Xuăn ai chiân pôa Mơhâu kơneăng vêh a plêng [ă rơkâu xối jâ pôa vêh kâ Têt [ă kuăn cháu mê mơngế Bơhnéa ai péa to mơd^ng rơkâu. Peăng kơxo, rơkâu xối jâ pôa [ă peăng kơxê rơkâu xối kơ xeăng. Tung djeăm rơkâu dêi mơngế Bơhnéa vâi pro ôh tá ai kế ki klâi hên, bú ai to moi to í hmong [ă drôu xiâm vâ ‘măn dêi a kâng tung hngêi.

Tung mâu hâi Têt Lo hơnăm nếo, sap ing hâi má 30 kuăn pơlê tơku\m a kuât ôu drôu xiâm [ă ngăn vâi droh rơtăm tung pơlê tơku\m peăng [along. Troh  a kơmăng, kuăn pơlê tơku\m po hơdruê xuâng tung idrâp chêng koăng chuât xơtó tá troh a hâi lo hơnăm nếo. Kơxo má môi Têt, klêi kơ’nâi chôu nhang, vâi tâp reăng ‘măn a kơ-[ăng xối Pâ Xeăng, plâi vâi ‘măn a kơ-[ăng xối nôu pâ, jâ pôa, kuăn pơlê djâ dêi pó lăm khôp a hngêi khôp, khôp pâ rêm ngế tung rơpo\ng hngêi mo rơdêi le\m, tơnêi têa tơniăn; hâi má péa Têt vâi rơkâu ăm mơhúa dêi mơngế tung rơpo\ng châ niân a plêng; hâi má 3 Têt vâi rơkâu pâ pêi cheăng kâ châ hên kế tơmeăm, rơpo\ng ai kế kâ kế ‘măn kơd^ng. Klêi kơ’nâi khôp, vâi krâ-nho\ng o prếo dêi a hngêi, klêi mê, lăm pôu dêi pó, rơkâu dêi pó mo le\m châ. Tung mâu hâi tơdah Têt Lo hơnăm nếo, mơngế Bơhnéa ‘mâi on plâ hâi măng [ă lôu péa vâ koh tơdah kơ tơmối.

 

 

 Leh mơd^ng dêi mơngế Bơhnéa

 

 

 

Mâu tơmeăm kâ tung hâi Tê Lo hơnăm nếo dêi mơngế Bơhnéa ôh tá khoh pro hên h^n môi tiah T^ng kâ báu nếo, la xuân ai tu\m kế kâ, tơmeăm ôu.

Koh tơdah Têt Lo hơnăm nếo, mơngế Bơhnéa xuân kôe tơxông môi tiah mơngế Xuăn, nâl Bơhnéa tối dêi cho Ư guôt. Kế ki vâ kôe kơ-[ăn tơxông dêi mơngế Bơhnéa xuân pro [ă tơxông; tung dế pro [ă prá, hơ’neh chu; lu\m [ă hlá pôm hro\ng, hlá priât kong, kât [ă tơlêa lơ rái. Hơ’neh mâm ki vâi drá a drá peăng hâi Têt dêi mơngế Bơhnéa cho hơ’neh kơnái, hơ’neh kơpôu [ă hơ’neh mâm kong…

Tung hâi T^ng kâ báu nếo, vâi ôh tá xê pế tơxông tung hdro, mê vâi prông tơxông. Tơxông prông dêi mơngế Bơhnéa ôh tá xê rơchiâ, mê vâi mot tung kong lăm ko phêa ki ối kơbâng, vâi roăng tơkóu ga môi pâ vâ ok tơxông, lếo têa tung mê. Klêi mê, vâi nếo kơdjiâ ngâ klo\ng vâi prông tung on khâng. Mâu klo\ng tơxông dêi mơngế Bơhnéa pá kong ngăn ga khoăng prăng la tung dế cho xú pơ-ou, kơhiâm ‘nâng.

Drôu xiâm a hâi Têt xuân phá tơviah tâ mâu hâi ki ê xua kế tơmeăm ki vâ pế drôu mê ôh tá xê pôm loăng mê cho phái mơheăm. Phái mơheăm mê vâ ối tơvât [ă mâu kế tơmeăm tung kong dêi Tây Nguyên vâ pro ăm drôu xiâm thăm chiâng ngeăm [ă xăng le\m.

Tiô tơdroăng ki hmâ loi dêi mơngế Bơhnéa a Tây Nguyên, mâu hâi apoăng mot hơnăm nếo cho chôu phut ki tơviah má môi, rơkâu pâ mâu  tơdroăng ki pon mơhúa. Xua ti mê drêng kố, kuăn pơlê hmâ mơdâng kâng vâ koh tơdah mot hơnăm nếo. Kâng tung hâi Têt châ ‘măn tung dế pơlê, tơdroăng ki mơdâng kâng a hâi Têt mơngế Bơhnéa hmâ pro a kơxo má, xua mơngế Bơhnéa đi đo loi xeăng mâ hâi. Kâng xuân môi tiah kế ki t^ng tơdjêp pơla kong plêng [ă tơnêi, vâ kuăn pơlê chiâng vâ rơkâu kơ xeăng i to\ng kum, pơtroh ăm tơdroăng mêi tro tô ‘ló, môi hơnăm ai hên tơdroăng ki mơhúa, tơ-[rê.

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định