Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Koh phiu ro Hâi vâi kơdrâi lâp plâi tơnêi lơ 8/3, kơxo lơ 5/3, a Hà Nội, Khu pơkuâ vâi kơdrâi Việt Nam tơku\m po Leh tơbâ 35 hơnăm pri Kovalevskaia [a\ diâp pri Kovalevskaia hơnăm 2020 ăm 1 khu pú hên [a\ 1 ngế krê rơkê tung tơdroăng hriăn ple\ng ăm mâu ngế cheăng khoa hok mơngế kơdrâi tung kơvâ khoa hok tư\ nhiên. Mê cho khu pú hên vâi kơdrâi Việt Nam [a\ hên tơdroăng hriăn ple\ng xúa tung tơdroăng rêh ối nôkố.

Ngế krê châ tơdah pri cho pho\ yăo sư, tiên sih Trương Thanh Hương, cô hnê râ xiâm môn plâi nuih troăng mơheăm, Hngêi trung Đăi hok Y Hà Nội [a\ hên tơdroăng hriăn ple\ng châ pơcháu môi tiah: troăng rah xo, tối tơdroăng châi, pơlât [a\ khăm ngăn tơdroăng cheăng tâk cholesterol mơheăm rơpo\ng a Việt Nam [a\ pơcháu troh mâu hngêi pơkeăng; ‘’Xúa kơmăi kơmok, gen tung mơjiâng pro chíp sinh hok kum tối hdrối tơdroăng châi [a\ pơlât mâu tơdroăng châi tamo’’.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định