Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Lâm Đồng ai lối 513 rơpâu ha kong, tung mê, ki hên cho kong loăng hngó [a\ mâu loăng kong ki tơ’lêi chếo. Xua mê, tơdroăng hbrâ mơdât on chếo kong tung rơnó kố dế châ kong pơlê thăm po rơdâ pêi pro.

 

Sap ing hdrối Têt tiô khôi hmâ troh nôkố, kơpong kong loăng hngó tơ’lêi chếo drô troăng kân kân kơxo# 27C tơkâ hluâ mâu cheăm Dà Sar, Dà Nhim, Dà Chais dêi tơring Lạc Dương (Lâm Đồng) đi đo châ Khu pơkuâ kong tât khía Dà Nhim [a\ mâu rơpo\ng kuăn pơlê tơdah pơkuâ gak ngăn pơtroh mơngế gâk a mâu tíu gak ngăn, tơku\m séa ngăn đi đo vâ châ hlo teăm tơdrêng tâng ai on chếo kong.

Pôa Ha Dinh, hdroâng kuăn ngo K’ho, rơpo\ng tơdah pơkuâ gak ngăn kong a cheăm Dà Sar tối ăm ‘nâi: Xua kơpong kố tơkăng [a\ pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, ai hên tíu xah hêi [a\ tíu pơtê chên pá kơdâm kong, rêm hâi ai hên ngế mot lo tung kong xua mê tơ’lêi chếo kong xua ôh tá kơchăng ing chôu on xah hêi, tơnui hât cho tơ’lêi chếo kong. Vâ pêi tơtro tơdroăng hbrâ mơdât on chếo, rêm ngế châ pơcháu hnoăng cheăng đi đo séa ngăn, kơchăng khât.

‘’Tíu gak ngăn ai pơkâ cho mơjiâng pro tôh vâ xing xoăng rêm ngế lăm gak. Tâng drêng châ hlo ai chếo mê ngin tơbleăng tơdrêng ăm tíu gak ngăn kô re\ng tơbleăng ăm Khu cheăng vâ tơku\m mơngế tơpâ on teăm tơdrêng’’.

 

 

Lâm Đồng po văng nhâ pêi mơdât on chếo kong

 

Kong prâi a Lâm Đồng dế khăng khoăng, xua mê ôh tá xê to Khu pơkuâ gak ngăn kong tât khía Dà Nhim mê mâu tíu pơkuâ kong ki ê tung kong pơlê pơrá po rơdâ kơtăng troăng hbrâ mơdât on chếo.

A kong loăng hngó ối tung tiêuh khu 267B, cheăm Hiệp An, tơring Đức Trọng, Khu pơkuâ kong tât khía Đại Ninh đi đo pơtroh mơngế gâk plâ hâi plâ măng. Tiô pôa Vương Anh Dũng, Kăn pơkuâ {ơrô pơkuâ kih thuât gâk ngăn kong, Khu pơkuâ kong tât khía Đại Ninh, kong tíu kố ki hên cho achê kơpong pêi kâ, rêh ối dêi kuăn pơlê xua mê kô tơ’lêi on chếo kong.

Xua mê mâu troăng hbrâ mơdât hiăng châ mâu tíu cheăng tơtro\ng re\ng po rơdâ hbrâ mơdât hdrối.

‘’Khu pơkuâ kong hnê mơhno kơtăng, séa ngăn mâu tíu ki tơ’lêi chếo vâ teăm tơdrêng pơtroh mơngế gak ngăn kong ai mâ a mâu tíu ki ôh tá tơniăn drêng ai on chếo kong’’.

Tiô pôa Nguyễn Khang Thiên, Kăn pơkuâ kơ koan xiâm pơkuâ gak ngăn kong kong pơlê Lâm Đồng, rơnó tô hơnăm nah Lâm Đồng ai 8 roh chếo kong, ki hên chếo nhâ [a\ hlá pêi xua mê [a\ng kong tro lup cho hên. Laga, [a\ troăng pêi ôh tá tơngôu xua mê troăng hbrâ mơdât on chếo hiăng châ mâu tíu cheăng po rơdâ pêi pro sap ing apoăng rơnó tô.

‘’Ngin hiăng thăm hnê mơhno mâu Khu pơkuâ gak ngăn kong, Khu gak ngăn kong ki ai mâ đi đo, mâu [ơrô cheăng, mâu khu pơkuâ kong thăm pơkuâ gak ngăn kong, hbrâ mơdât on chếo kong. Tung mê, tơtro\ng tơdroăng pơtâng tối, tơku\m a mâu tíu ki tơ’lêi on chếo kong vâ tơniăn châ tơ-[rê tơdroăng hbrâ mơdât on chếo’’.

            Quang Sáng chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định