Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Pôa Phạm S, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Lâm Đồng pơkuâ hneăng hôp mơ’no tơdrêng ‘na tơdroăng pro tơniăn drô troăng prôk tung kong pơlê Lâm Đồng 2 khế apoăng hơnăm [ă tơbleăng tơdroăng cheăng pêi tung khế u ối dêi hơnăm 2021. Riên sap lơ 15/12/2020 troh tâi khế 2/2021, tung kong pơlê Lâm Đồng ai 36 rôh tơklâm rơxế drô troăng prôk, pro 25 ngế hlâ, 21 ngế tro rong; tâng vâ pơchông [ă hơnăm 2020, tâk lối 98% rôh, kơxo# mơngế hlâ tâk 108%, mơngế ki tro rong tâk 61%.

Tối mơgêi hneăng hôp, pôa Phạm S, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê tối thế mâu kơvâ cheăng ki tơdjâk troh tơdrêng [ă mâu kăn dêi mâu kong pơlê tơku\m séa ngăn tơbleăng kơtăng mâu troăng hơlâ pêi vâ kơdroh kơxo# rôh tơklâm rơxế drô troăng, krâ ‘măn chêh tơbleăng tối, ‘măn camera séa ngăn drô troăng ki xiâm, mơdêk pro mâu troăng prôk.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định