Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Mơdêk pêi lo liăn [a\ pơhlêh tơdroăng rêh ối kuăn pơlê thôn pơlê cho môi tung mâu pơkâ ki xiâm ki kal dêi tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo dêi kong pơlê Lâm Đồng. Klêi kơ’nâi lối 10 hơnăm pêi pro Tơdroăng pơkâ xiâm Tơnêi têa mơjiâng thôn pơlê nếo, troh nôkố, Lâm Đồng hiăng ai 104/111 cheăm, 5 tơring châ tiô pơkâ thôn pơlê nếo [a\ 2 pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, Bảo Lộc kêi đeăng hnoăng cheăng mơjiâng thôn pơlê nếo. Ngiâ méa thôn pơlê ai pơhlêh hên, pêi lo liăn rêm pơ’leăng mâ mơngế kuăn pơlê thôn pơlê châ 65 rơtuh liăn/1 ngế/ 1 hơnăm. Mơnhông mơdêk mâu tơdroăng châ tơ-[rê dêi môi kong pơlê ối má môi Tây Nguyên tung mơjiâng thôn pơlê nếo, hơnăm kố, Lâm Đồng mơ-eăm kêi đeăng pơkâ ai tơ’nôm 3 cheăm, 2 tơring châ tiô pơkâ thôn pơlê nếo. Tung mê tơtro\ng mơdêk pêi lo liăn ăm kuăn pơlê thôn pơlê to dâng 78 rơtuh liăn/ 1 ngế/ 1 hơnăm, kơxo# rơpo\ng kơtiê kơdroh 1,5% krê rơpo\ng kơtiê vâi krâ hdroâng kuăn ngo kơdroh 3%.

           

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định