Tăng ngăn hâi: 24/2/2021


 

VOV4.Sêdang – Kơxê lơ 23/2, Khu pơkuâ Vi [an Măt tra#n tơnêi têa kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po hneăng hôp hnê mơhno troăng hôp tơpui tơno tơbleăng ngế tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuo#k ho#i hneăng má XV [a\ kăn teăng mâ Ho#i đong kuăn pơlê mâu râ hneăng hơnăm 2021 – 2026. Mâu kăn teăng mâ châ tơmâng hnê mơhno nhên ‘na tơdroăng xiâm, mơ-éa tơbleăng ngế ki tơbriât to pro kăn [a\ pro hô sơ tơbriât tiô pơkâ dêi Luât tâ ph^u.

Tơdroăng tơbleăng mơngế tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuo#k ho#i hneăng má XV a mâu kơ koan, tíu cheăng, khu tơru\m cheăng châ tơku\m po tung pơla sap ing lơ 24/2 troh lơ 11/3/2021. Mâu kăn veăng hneăng hôp hiăng ai kơ-êng [a\ ai tối mâu tơdroăng tá hâi ple\ng nhên tơdjâk troh tơdroăng tâ ph^u rah xo mâu kăn, tơbleăng mơngế pêi cheăng [a\ châ pơkuâ tiâ nhên tiô pơkâ dêi Luât tâ ph^u rah xo kăn teăng mâ Kuo#k ho#i [a\ kăn teăng mâ Ho#i đong mâu râ.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định